top of page

Bireysel Başvuru Nedir?

Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.


Nereye Bireysel Başvuruda Bulunulabilir?

Bireysel başvuru hakkı; Türkiye’de Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesine başvuru yapılarak kullanılabilir. Bunun için öncelikle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmanız; sonuç alamamanız durumunda Avrupa İnsan Haklarına başvurmanız gerekmektedir.


Anayasa Mahkemesine Kimler Başvurabilir?

Anayasa Mahkemesine; güvence altına alınan hakkı ihlal edilen herkes, bireysel başvuru yoluyla başvurabilir. Kamu tüzel kişileri, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunamazlar.


Anayasa Mahkemesine Başvuru Süresi Kaç Gündür?

Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarını incelemekle görevlidir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmak, temel haklarınızın anayasa veya yasa ile ihlal edildiği iddiasını içerir. Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilmesi için öncelikle iç yargı yollarını tüketmeniz, temel hak ve özgürlüklerinizin ihlal edildiğine inandığınız olaya ilişkin açtığınız davanın karara bağlanarak kararın kesinleşmesi gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru süresi, 30 gündür. Bu süre, yargılamanın sona erdiği ve olağan kanun yollarının tükendiği gün, kesin kararı öğrendiğiniz tarihten itibaren başlar.


Anayasa Mahkemesine Nasıl Bireysel Başvuru Yapılır?

Anayasa Mahkemesine başvuru yapılabilmesi için öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde de yer alan “Bireysel Başvuru Formu” usulüne uygun olarak resmi dilde doldurulmalıdır. Arından bireysel başvuru formu ve ekleri; Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan fiziki olarak teslim edilebileceği gibi herhangi bir Adliye aracılığıyla da gönderilebilir. 


Bireysel Başvurunun Vekil Aracılığıyla Yapılması Mümkün Müdür?

Evet. Bireysel başvurucu, başvurucunun avukatı tarafından da yapılabilir. Ancak bunun için avukatın başvurucu adına bireysel başvuruda bulunmaya yetkili olduğu, vekaletnamede açıkça düzenlenmiş olmalıdır.


Posta Yoluyla Anayasa Mahkemesine Başvurulabilir mi?

Hayır. Yukarıda sayılan yolların dışında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulamaz.


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklar için 2023 yılı için harç miktarı 2.220,60-TL’dir. Eğer bireysel başvuru harcını ödeme durumunuz yoksa adli yardım talebiyle bireysel başvuruda bulunmanız da mümkündür. Anayasa Mahkemesi, adli yardıma muhtaç olup olmadığınızı değerlendirecektir.


Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Tarafından Reddedilirse Ne Olur?

Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanıldığı tespit edilirse başvurucu aleyhine disiplin para cezasına hükmedilebilir.  Ayrıca reddedilen bir başvurunuza karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de bireysel başvuruda bulunmanız mümkündür.


Bireysel Başvuru Formunda veya Eklerinde Eksiklik Varsa Başvuru İptal mi Edilir?

Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline on beş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen kesin sürelerde tamamlanmadığı hâllerde başvurunun reddine karar verilir.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Nasıl Bireysel Başvuru Yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabilmesi için de iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmektedir. Yani ilk derece mahkemesinin karar vermesinden sonra eğer karar kesin değilse istinaf mahkemesine, istinaf mahkemesi tarafından verilen karar da kesin değilse Yargıtay veya Danıştay’a müracaat edilmesi ve son olarak da Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılabilmesi için öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hazırlanan başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulup imzalanması ve bireysel başvuru formunun ekleriyle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “European Court Of Human Rigts, Council Of Europe, 67075 Starsbourg Cedex – FRANCE” adresine posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Süresi Kaç Gündür?

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar, başvurucuyu tatmin etmemişse 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkçe Başvuru Yapılabilir mi?

Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kullandığı resmi diller Fransızca ve İngilizce olsa da başvurunun Türkçe yapılması da mümkündür. Tercüme edilmesi şart değildir. 





1 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page