top of page

Depremden Kaynaklanan Hasarların Sigorta Ürünleri Bakımından İncelenmesi

Güncelleme tarihi: 23 Mar 2023

Ülkemizde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından meydana gelen kayıpların ardından yaşanan maddi ve manevi zararların sigorta ürünleri kapsamında olup olmadığı sorunu gündeme gelmiştir. Sigorta, belirli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir. Sigorta şirketleri tarafından sağlanan bu güvence kapsamında, sigorta sahibinin uğrayacağı maddi zararlar karşılanır ve bu sayede beklenmedik durumların bütçe planlamasını bozmasının önüne geçilir. Poliçe olarak adlandırılan ve sigorta şirketi ile imzalanan yazılı anlaşmanın kapsamı, şirkete göre farklılık gösterebilir. Ancak her sigorta türünün ortak genel şartları bulunmaktadır. Bu genel şartlar uyarınca her sigorta ürünü deprem kaynaklı yaşanacak kayıpların karşılanıp karşılanmayacağının çerçevesini çizmiştir.


Depremden Kaynaklanan Can Kayıpları Hayat Sigortası Kapsamına Girmektedir

Depremden kaynaklanan ölüm, hayat sigortasındaki ölüm klozu kapsamındadır. Hayat Sigortası Genel Şartları depremi teminat dışında kalan bir hal olarak öngörmemiştir.


Hayat Sigortası'ndaki vefat teminatı hastalık ya da kaza sonucu ölüm riskine güvence sunarken Ferdi Kaza Sigortası'nın vefat teminatı sadece kaza sonucu meydana gelen ölüm riskine güvence sunar. Ancak Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları m.6 (f), depremin “aksine sözleşme yapılmış olmadıkça” sigorta koruması dışında kalacağını hükme bağlamıştır. Bu nedenle ferdi kaza sigortası yaptırılmış ise poliçede yazılı olmadıkça herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


Depremden Kaynaklı Engellilik Durumu Aksine Bir Hüküm Yoksa Kaza Sigortasına Dahil Değildir.

Engellilik klozu kaza sigortasının konusudur. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları depremi “aksine anlaşma yoksa teminat dışında kalan bir hal” olarak tanımladığı için, engellilik bakımından da sözleşme hükümleri belirleyici olacak ve engelliliğin sigorta koruması kapsamına poliçede ekstra kloz olarak alınmış olup olmadığına bakılacaktır.


Depremden Kaynaklanan Sağlık Giderleri Aksine Bir Hüküm Yoksa Sağlık Sigortası Kapsamına Dahil Değildir

Deprem sonrası oluşabilecek sağlık sorunları ve yaralanma durumları Sağlık sigortası genel şartları arasında sayılmamıştır.

Sağlık Sigortası Genel Şartları’nın “Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında kalan Haller” başlıklı 3(a) maddesi uyarınca depremden kaynaklanan sağlık giderlerinin ancak poliçede açıkça kararlaştırılmışsa sigorta kapsamında olacağı açıktır. Eğer poliçede hüküm yoksa deprem nedeniyle oluşabilecek sağlık giderleri bu kapsama dahil edilmeyecektir.


Binada Gerçekleşen Hasarlar Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tarafından Karşılanacaktır.

Afet Sigortaları Kanunu m.10 fk.1 “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümlerin, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binaların, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerin Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olduğunu” belirtmektedir. Zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla yükümlü olanlar malikler ve intifa hakkı sahipleridir (Afet Sigortaları Kanunu m.10 fk.3). Zorunlu deprem sigortası teminatı kural olarak yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanmaktadır (Afet Sigortaları Kanunu m.7 fk.1).


DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında bulunuyor. Binanın temelleri, ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenleri, asansörleri, sahanlıkları, koridorları, çatıları, bacaları ve benzer nitelikteki bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamında yer alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası; enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları ise karşılamıyor.

Konutun değerinin DASK tarafından verilen 640 bin liralık azami teminat tutarını aşması durumunda, konut sahiplerinin özel sigorta şirketlerine konut sigortası yaptırması gerekiyor.


Depremden Kaynaklanan Eşya Zararları DASK Tarafından Karşılanmayacak, İhtiyari Konut Sigortasından Karşılanabilecektir.

Depremden zarar gören bağımsız bölümde bulunan taşınır eşya ancak isteğe bağlı konut sigortası çerçevesinde sigorta koruması altında olacaktır. Zorunlu sigorta taşınır eşya zararlarını kapsamamaktadır.


Depremden Kaynaklanan Şahsi Araç Zararları Kara Araçları Kasko Sigortası Tarafından Ekstra Bir Kloz Varsa Karşılanabilecektir.


Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.4.4 maddesi, sigorta konusu araca deprem sebebiyle gelecek zararların ancak poliçeye eklenecek olan ekstra bir teminat ile sigorta kapsamına aldırılabileceğini belirtmektedir. Bu gibi bir eklemenin yokluğunda depremde zarara uğrayan araçlar için sigorta şlrketi sorumlu olmayacaktır.


Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page