top of page

Geçtiğimiz Ayda Vergi Hukuku(Haziran 2022)

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022


· 9 Haziran Perşembe 2022 tarihli Resmi Gazetede vergi hukukuna ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi kararları yayınlanmıştır. Karar*, ihale sonucu açık artırma ile satılan taşınmaza ilişkin KDV iadesi istemiyle açılan davanın hangi yargı kolunda çözümlenmesi gerektiğine ilişkindir. Davacı, açık artırma ile satın aldığı taşınmazın satış değeri üzerinden tahakkuk ettirilen %18 oranlı KDV’nin %1’i aşan kısmının iadesi talebiyle Vergi Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, satış memurluğunun tesis ettiği bir işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı çözmeye yetkili merciin adli yargı olduğu gerekçesiyle dosyayı Uyuşmazlık Mahkemesine taşımıştır. Uyuşmazlık Mahkemesi, icra mahkemelerinin takip hukukuna ilişkin kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğini ve bu nedenle “memur muamelesini şikayet” sürecinin uygulanamayacağını ve davanın vergi mahkemesinde görülmesi gerektiğini karara bağlamıştır. Uyuşmazlık Mahkemesinin aynı yöndeki 28.02.2022 tarihli ve E. 2021/597, K. 2022/62 sayılı kararı aynı tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. (*Uyuşmazlık Mahkemesinin 28.02.2022 tarihli ve E. 2021/524, K. 2022/120 sayılı kararı)· Uyuşmazlık Mahkemesinin yine 9 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 28.02.2022 tarihli ve E. 2021/593, K. 2022/61 sayılı kararında; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibinde taşınmazın ihalesinde tahakkuk ettirilen tapu harcının yarısına isabet eden kısmının ihale satış bedelinden tahsil edilmesi üzerine, bu miktarın iadesi talebiyle açılan davanın Vergi Mahkemesinin görev alanına girdiğini karara bağlamıştır.· Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 07.06.2022 tarihinde, varlık barışı uygulamasının içeriğine ve usullerine dair Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Rehberi yayınlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla getirilen Varlık Barışı düzenlemelerinden yararlanmak 30 Haziran’a kadar mümkün iken bu süre koşullar değiştirilmek suretiyle uzatılmıştır. Varlık Barışı düzenlemesi ile yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi imkanı getirilmiştir. Tekrar hatırlamak gerekirse; Varlık Barışının başlıca avantajları şu şekildedir:


o Anılan malvarlıkları, vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.


o İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.


o Anılan varlıklar için vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.· 11.06.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 10.06.2022 tarihli ve 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetine dair düzenleme yapılmıştır. Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10 olarak tespit edilmiştir.· 19.06.2022 tarihli Resmi Gazetede Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 15.03.2022 tarihli ve E. 2021/2, K. 2022/1 sayılı kararı yayınlanmıştır. Anılan karar özet itibariyle, zımni ret işlemleri üzerine açılan davalarda dava açma süresinin işletilmesi veya işletilmemesi konusunda Danıştay Dava Daireleri ve Kurulları arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesine ilişkindir. İçtihat farklılığı, özel dava açma süresine tabi bir idari işlemde dava açma süresinin gösterilmemiş olması halinde genel dava açma süresinin uygulanması yönünde giderilmiştir. Aynı şekilde, genel dava açma süresine tabi bir idari işlemde dava açma süresinin gösterilmemesi halinde 30 (vergi mahkemeleri) ve 60 (idare mahkemeleri) günlük genel dava açma süresinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.· 21.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “2.1.2.5. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir. Düzenleme ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmiştir. Katma Değer Vergisi Sirküleri/69 ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden 22.06.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Sirküler en temelde, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükelleflerin isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanmak için yapmaları gereken işlemleri açıklamaktadır.· 27.06.2022 tarihli Resmi Gazetede 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır. Anılan Cumhurbaşkanı kararı ile menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanacak tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır. En temelde, 23.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Geçici Madde 5 eklenmiştir. Yapılan değişikliğin getirdiği sonuçlar ise şu şekildedir:


o 28.06.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen ve sonrasında iktisap edilen:

§ Varlığa dayalı menkul kıymetler,

§ İpoteğe dayalı menkul kıymetler,

§ İpotek teminatlı menkul kıymetler,

§ Varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında uygulanacak tevkifat oranı %5 olarak belirlenmiştir.· 28.06.2022 tarihli Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Değişiklik kapsamında Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) ilgili maddeleri şu şekilde değiştirilmiştir:


o İncelemeye başlama tarihi değişiklik öncesinde mükellefin tutanağı imzaladığı tarih olarak belirlenmişken 9. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarih olarak belirlenmiştir.


o Defter ve belgelerin ne şekilde ibraz edileceğini düzenleyen 12. maddenin 4. fıkrasına eklenen hüküm ile defter ve belgelerin, elektronik ortamda ibraz edilmesi esas usul haline gelmiştir.


o 12. maddeye eklenen 6. fıkra ile vergi incelemesi yapılacak olan mükellef ile temas kurulamaması veya temas kurulsa dahi süresinde defter belge ibraz edilmemesi halinde incelemenin ne şekilde yapılacağı düzenlenmektedir. Buna göre defter belge ibraz edilmemesi halinde inceleme; ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler, elektronik ortamda tutulmasına izin verilen veriler ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yapılır.


o 13. madde değişiklik öncesinde, vergi incelemesinin esas olarak mükellefin iş yerinde yapılacağını düzenlemekteydi. Maddenin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile vergi incelemeleri esas itibarıyla vergi idaresinde yapılacaktır. Buna ilaveten aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarında yapılan değişiklik ile incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini ibraz etmesi kendisinden yazılı olarak isteneceği belirtilmiştir. Defter ve belgelerin yazılı olarak istenmesine rağmen mükellefçe ibraz edilmemesinin sonucu ise 3. fıkra uyarınca, defter ve belgeleri ibraz etmemiş sayılmaktır.· 28.06.2022 tarihli Resmi Gazetede 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu yayınlanmıştır. Kanunun temel amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmektir. Bu bağlamda 6. madde, çeşitli vergiler için istisna hükümleri öngörmüştür.


Vergi Hukuku hakkında "Geçtiğimiz Ayda Vergi Hukuku (Ağustos 2022)" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Vergi Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!5 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page