top of page

İleti Yöneti Sistemi (İYS) Yükümlülüğü ve Ticari İleti ile İlgili Cezalar

Güncelleme tarihi: 2 Mar 2023

İleti Yönetim Sistemi

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.


Ticari Elektronik İleti

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un tanımlar başlıklı 2. maddesine göre; ticari elektronik ileti, “ Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” ifade eder.

Ticari Elektronik iletiler, Kanun’un yanı sıra Ti̇cari̇ İleti̇şi̇m Ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ler Hakkinda Yönetmeli̇k (“Yönetmelik”)’te düzenlenmiştir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile İYS Cezaları getirilmiştir.

Bu Kanunun 12. maddesinde Cezai Hükümler Düzenlenmiştir.

Cezai hükümler

Kanunun 12. maddesine göre Ticaret Bakanlığı,

a) 3 üncü maddesindeki Bilgi Verme Yükümlülüğüne ,

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki (Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.) yükümlülüklere,

6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.)

7 nci maddesinin birinci fıkrasına (Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır)

aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, (Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder. ) (Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.)

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ( Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.)

7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere ( İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır. ) (İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir. )

aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, (İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.)

8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere (Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.) (Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur. )

aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına (Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür)

aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

d)11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına (Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler, elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgileri Bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirir.)

aykırı hareket eden gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına (Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.)

aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.


Ticari ileti cezalarına yönelik 2022 yılı verileri aşağıdaki gibidir:

 • Alıcının onayı alınmadan ticari elektronik ileti gönderilmesi - 2.820-14.138 TL

 • Devam etmekte olan abonelik, üyelik veya ortaklık durumuna ilişkin tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında atılan iletilerde herhangi bir malın, hizmetin özendirilmesi veya bunların tanıtımının yapılması - 2.820-14.138 TL

 • Ticari elektronik ileti gönderimi için alınan onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının, adının, soyadının ve elektronik iletişim adresinin yer almaması - 2.820-14.138 TL

 • Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzasının olmaması - 2.820-14.138 TL

 • Onayın elektronik ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisinin, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmemesi - 2.820-14.138 TL

 • Alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulması - 2.820-14.138 TL

 • Onayın; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin içeriğine dahil edilerek alınması durumunda onay ile ilgili kısma; sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak en az on iki punto ile yazılarak yer verilmemesi - 2.820-14.138 TL

 • Hizmet sağlayıcının aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için kullanması sırasında bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olmaması - 2.820-14.138 TL

 • Onay metninde, olumlu irade beyanının önceden seçilmiş olarak yer alması - 2.820-14.138 TL

 • Aracı hizmet sağlayıcının başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için herhangi bir vekalet ilişkisi olmadan onay alması - 2.820-14.138 TL

 • Ret bildirimi imkânına, gönderilen her ticari elektronik iletide yer verilmemesi - 5.650-42.420 TL

 • Tacir veya esnafların reddetme hakkını kullanmalarına rağmen, üç iş günü içinde bu kişilere ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmaması - 5.650-42.420 TL

 • Alıcının ret bildiriminde bulunmasına rağmen, bildirimin yapıldığı iletişim kanalı üzerinden ticari elektronik ileti gönderimine üç iş günü içinde son verilmemesi - 5.650-42.420 TL

 • Hizmet sağlayıcının, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasına rağmen üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmaması - 5.650-42.420 TL

 • Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesi kapsamında verilen onay için taraflardan birine ret bildiriminde bulunulmasına rağmen üç iş günü içinde ileti gönderimine son verilmemesi - 5.650-42.420 TL

 • Ret bildiriminin, kolay ve ücretsiz bir şekilde ticari elektronik iletinin gönderildiği aynı iletişim kanalıyla sağlanmaması (Örneğin kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde reddetme hakkının kısa mesaj ile sağlanmaması) - 5.650-42.420 TL

 • Ticari elektronik ileti içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olmaması - 2.820-14.138 TL

 • Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde; tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına, esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmemesi - 2.820-28.280 TL

 • Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilmemesi - 2.820-28.280 TL

 • Ticari elektronik iletide, elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer vermemesi - 2.820-28.280 TL

 • Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilmemesi - 2.820-28.280 TL

 • Ticari elektronik iletide, indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olmasına rağmen bu hususun iletide açıkça belirtilmemesi - 5.650-42.420 TL

 • Promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartların, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmaması - 5.650-42.420 TL

 • Aracı hizmet sağlayıcının, gönderilen ticari elektronik iletilerin içeriğinde kendisine ait marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinden en az birine yer vermemesi - 2.820-28.280 TL

 • Hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcının onay kayıtlarını onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten; ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklamaması ve talep edilmesi halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmaması - 5.650-14.138 TL

 • Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları tarafından istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtların ve bunların örneklerinin noksansız ve gerçeğe uygun olarak verilmemesi, yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin karşılanmaması ve gerekli yardım ve kolaylığın gösterilmemesi - 5.650 -14.138 TL

 • Bir defada birden fazla kişiye onaysız ileti gönderilmesi - 5.650 -155.558 TL

Konu ile ilgili sorularınızı uzman avukata sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu alabilirsiniz.
6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page