top of page

TEKNOLOJİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI

HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Veri Sorumlusu Teknoloji Avukatlık Ortaklığı (Bundan sonra kısaca “Tekavukat” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Tekavukat’ın koruması altındadır. Tekavukat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Hizmet Alan’ların kişisel verileri, Tekavukat tarafından aşağıda belirtilen durumlarda Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Aşağıdaki metni inceleyerek, Hizmet Alan’ların Tekavukat tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm Hizmet Alan’ları kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin aldığı hizmet, hizmet koşulları koşulları ya da açık rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler de kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

1)Hizmet Alan Kişisel Verileri

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Tekavukat tarafından işlenebilecek kişisel veriler, aşağıda belirtilmiştir:

 1. Hizmet Alan kimlik bilgileri (Ad, soyad, kimlik numarası)

 2. Hizmet Alan iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon)

2)Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Hizmet Alan kişisel verileri bu bölümde sayılan amaçlarla, kişinin kendisinden dijital olarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, Kanun’un 5. maddesinde sayılan hukuki sebeplere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki gerekçesiyle ve taraflar arasındaki mesafeli sözleşmenin ifası amacıyla işlenmektedir.

3)Kişisel Verilerin Aktarılması

Hizmet Alan kişisel verileri, aşağıda sayılan şekillerde mevzuata uygun şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu çerçevede, ilgili kişisel verilerin aktarılmasında ölçülülük ve orantılılık ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuattaki ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması

Tekavukat, Hizmet Alan ile arasındaki mesafeli sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıdaki amaçlarla Hizmet Alan kişisel verilerini aktarmaktadır.

Aktarılan veriler: Ad, soyad, kimlik numarası, adres

Aktarım amaçları: Verilen hizmete ilişkin düzenlenecek serbest meslek makbuzunun beyan edilmesi.

Aktarılan yerler: Vergi Dairesi.

·Hizmet Alan açık rızası

Tekavukat, Hizmet Alan’ın açık rızası dahilinde aşağıdaki amaçlarla Hizmet Alan kişisel verileri aktarılmaktadır.

Aktarılan veriler: Ad, soyad, kimlik numarası, adres, e-posta adresi, telefon)

Aktarım amaçları: Hizmetin verilmesi için iletişimin sağlanması ve hizmetin verilmesi.

Aktarılan yerler: Yurtdışında Google ve wix.com ile paylaşılmaktadır.

4)Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Kullanım Amaçları

Hizmet Alan’ın özel nitelikli kişisel verileri toplanmamaktadır.

5)Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Tekavukat’a başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6)İletişim

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı info@tekavukat.com adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Tekavukat, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir.

Tekavukat’ın kişisel verilerimi yukarıda belirtilen Amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

AÇIK RIZA METNİ

 

Teknoloji Avukatlık Ortaklığı (“Tekavukat”) tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; çevrimiçi hukuki danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için iletişimin sağlanması, hizmetin verilmesi, hizmet sonrası serbest meslek makbuzu düzenlenebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

İşlenen veriler: Ad, soyad, kimlik numarası, adres, e-posta adresi, telefon.

 

İşlenen kişisel verileriniz çevrimiçi hukuki danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için iletişimin sağlanması, hizmetin verilmesi, hizmet sonrası serbest meslek makbuzu düzenlenebilmesi ve düzenlenen serbest meslek makbuzunun beyan edilebilmesi amaçlarıyla yurtiçinde Vergi Dairelerine, yurtdışında Google ve wix.com’a aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Tekavukat’ın info@tekavukat.com adresine iletebilirsiniz.

 

Tekavukat’ın, Hizmet Alan’a çevrimiçi hukuki danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için iletişimin sağlanması, hizmetin verilmesi, hizmet sonrası serbest meslek makbuzu düzenlenebilmesi amacıyla işlediği “Ad, soyad, kimlik numarası, adres, e-posta adresi, telefon” verilerimin yurt dışına yukarıda sayılan yer, amaç ve sınırlar dahilinde aktarılmasına, üçüncü kişilerle paylaşılmasına, Tekavukat tarafından söz konusu kişisel bilgilerimin hangi amaçla işleneceği, kimlere, hangi amaçla aktarılacağı hususlarında bilgilendirmenin ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli sair tüm bilgilendirmelerin tarafıma yapıldığını beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İptal ve İade Koşulları

İşlemlerinin tamamlanabilmesi için üye ücretler bölümünden seçilen ilgili ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır. Ödemesi yapılan online randevu için Avukat, belirlenen saatte randevu oluşturan kişiyi randevu oluşturulan sayfada belirtilen online görüşme adresinde beklemektedir. Randevu alan tarafından randevu 1 (bir) gün (24 saat) öncesine kadar yalnız sistem üzerinden iptal edilebilir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir Avukat, farklı bir gün ve saatte kendisine verilen promosyon koduyla yeni bir randevu gerçekleştirebilir ya da randevu işlemini tamamen iptal ederek ödemesini ödediği ödeme türüne göre geri alabilir. Randevu saatine 24 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online görüşmelerin süresi randevu oluşturma sayfasında belirtilen süre kadardır. Satın alınan süre görüşme sırasında çeşitli sebeplerle kesildiğinde, kalan süre üyeye promosyon olarak iade edilecek ve üye dilediği zaman kalan süresini, sadece görüşmede kesinti yaşadığı Avukat ile kullanabilecektir.

bottom of page