top of page

Kişisel Verileri Korunma Politikası Aydınlatma Metni


www.tekavukat.com Yasal sahibi tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.


Tanımlar 


İşbu aydınlatma metninde geçen; 


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 


Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 


Veri Sorumlusu 


www.tekavukat.com Yasal sahibi Av. Arb. Emre Burak Onat’tır.

 

Biz, www.tekavukat.com olarak; müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve 3. kişiler ile ilgili uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması, işlenmesi ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. 


Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışan adayı, çalışan, ziyaretçi, tedarikçi, iş ortakları, iş birliği içindeki kurum çalışanı, hissedarı, yetkilisi sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 


KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 


Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir. Veri sorumlusu olarak tekavukat.com sahibi tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile hukuk büromuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarla hukuk büromuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir. 


Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile tekavukat.com sahibi veya işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerinizin Aktarılması 


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. 


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik yollarla toplanabilir. 


Kişisel verileriniz, tekavukat.com sahibi veya adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, iletişim formları, tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Hukuk büromuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 


Verilerin Saklanması ve Silinmesi

 
tekavukat.com sahibi, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler hukuk büromuzun o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak hukuk büromuzun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 


KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde, 


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. www.tekavukat.com Yasal sahibi’ne info@tekavukat.com mail adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz haklara ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 


KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller: 


KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir; 


Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuk büromuzun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, hukuk büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Gizlilik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Gizlilik İlkeleri 


Gizlilik İlkeleri tekavukat.com’a hoş geldiniz (“tekavukat.com,” “biz,” “bize,” “bizi” veya “bizim” olarak anılacaktır). tekavukat.com, vatandaş ve avukatlara hizmet veren websitesi ve mobil uygulamadır. Avukata sor bölümünden mevcut uyuşmazlığınızla ilgili alanında uzman avukata hukuki sorunuzu sorabilir ve koşullar çerçevesinde yanıt alabilirsiniz. Avukata soru sorarken uyuşmazlığınız ve/veya dava dosyanız için o konuda uzman avukatı bulabilir ve anlaşma sağlayabilirsiniz. Gizlilik İlkemizde, bizim ve birlikte çalıştığımız şirketlerden mobil hizmetlerimize, internet sitemize ve tekavukat.com hizmetlerine veya bunlarla bağlantılı olarak sunulan tüm yazılımlara (tümü “tekavukat.com Hizmeti” olarak anılır) ilişkin bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve koruduğumuz ve bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasına ilişkin seçimleriniz hakkında açıklamalar bulunmaktadır. tekavukat.com Hizmetimizi kullanarak, size fotoğraf, belge, yorum, hukuki soru ve diğer malzemeler dahil içerikler (“Kullanıcı İçerikleri”) yüklemeniz için bir platform sunduğumuzu, Kullanıcı İçeriğini platforma kayıtlı avukat ve/veya avukatlarla paylaşacağınızı ve tekavukat.com Hizmetini anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu, Gizlilik İlkesinde ve Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar ve şartlarla uyumlu olarak, sizin tekavukat.com Hizmeti aracılığıyla yüklediğiniz Kullanıcı İçeriklerinizin sorunun atandığı avukat ve/veya avukatlar tarafından görülebileceği ve kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Gönderdiğiniz içerikler değerlendirilerek size daha iyi hizmet vermek için kullanılabilir, yüklenen içerikleri isminizi ifşa etmeden mevcut ve gelecekteki hizmetlerimizde kullanabiliriz. Gizlilik İlkemiz, tekavukat.com Hizmetine erişen tüm ziyaretçiler, danışmanlar, hukukçular ve diğer kişiler (“Kullanıcılar”) için geçerlidir.

 
TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER


Aşağıda belirtilen bilgileri topluyoruz. Bize doğrudan verdiğiniz bilgiler:

Bir tekavukat.com hesabına kaydolurken girdiğiniz adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, mail adresiniz, iban numaranız, sicil veya baro numaranız, mesleki bilgileriniz ve benzeri bilgiler. tekavukat.com Hizmetinde yüklediğiniz Kullanıcı İçerikleri (ör. fotoğraflar, belgeler, telefon numarası, yorumlar ve diğer malzemeler). Sizinle tekavukat.com arasındaki iletişimler. Örneğin, size hesabınızı doğrulama, tekavukat.com Hizmetindeki özelliklerde yapılan değişiklikler/güncellemeler, çözümlerle ilgili geri dönüşler, teknik ve güvenlik bildirimleri gibi tekavukat.com Hizmetine ilişkin kısa mesajlar, e-postalar ve doğrulama amaçlı mesajlar (SMS) veya anlık bilidirim(notifaction) gönderebiliriz. tekavukat.com Hizmetine ilişkin bildirim ve SMS almayı durduramazsınız. 


Analiz bilgileri: 


tekavukat.com Hizmetimizdeki trafiği ve kullanım eğilimlerini ölçmek için üçüncü taraf analiz araçları kullanıyoruz. Bu araçlar, uygulamada gerçekleştirdiğiniz aktiviteleri, aktivitelerin süresini ve sıklığını ve tekavukat.com Hizmetimizi iyileştirmemize yardımcı olan diğer bilgiler dahil olmak üzere, cihazınız veya tekavukat.com Hizmetimiz tarafından gönderilen bilgileri toplar. Bu analiz bilgilerini, herhangi bir Kullanıcının kimliğinin belirlenmesinde kullanılamamaları için diğer Kullanıcılardan gelen analiz bilgileriyle birlikte toplayıp kullanıyoruz. 

 

Kullanıcı İçerikleri’nin Kullanımı: 


tekavukat.com Hizmeti kapsamında Kullanıcı ve Danışmanların paylaştığı Kullanıcı İçerikleri Kullanıcı Bilgileri paylaşılmamak şartıyla tekavukat.com’un uygulama ve web platformları üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Kullanıcı İçerikleriyle ilgili tekavukat.com sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

Çerezler ve benzer teknolojiler: 


tekavukat.com Hizmetini ziyaret ettiğinizde, tekavukat.com’u nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak ve size özellikler sunmak için çerezler ve piksel, web işaretçisi veya yerel depolama gibi benzer teknolojileri kullanabiliriz. Reklam verenlerden veya başka ortaklardan cihazlarınıza reklam veya hizmetler sunmalarını isteyebiliriz. Bunlar da bizim veya üçüncü tarafın yerleştirdiği çerezleri veya benzer teknolojileri kullanabilir. 

 

Günlük dosyası bilgileri: 


Bir internet sayfasına veya uygulamaya erişmek (yani gitmek) istediğinizde tarayıcınız otomatik olarak günlük dosyası bilgilerini raporlar. Bu bilgiler internet sayfasının veya uygulamanın içerikleri tarayıcınıza veya cihazınıza indirildiğinde de verilir. tekavukat.com Hizmetimizi kullandığınızda, sunucularımız internetteki talebiniz, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, tarayıcı türü, yönlendirme / çıkış sayfaları ve internet adresleri (URL), tıklama sayısı ve tekavukat.com Hizmetindeki bağlantılarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz, domain adları, yönlendirildiğiniz sayfalar, görüntülediğiniz sayfalar ve bunun gibi diğer bilgileri de içeren günlük dosyası bilgilerini otomatik olarak kaydeder. Kullanıcılarımıza gönderilen e-postalardan da benzer bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, hangi e-postaların açıldığını ve alıcıların hangi bağlantılara tıkladığını takip etmemize yardımcı olur. Topladığımız bilgiler daha doğru raporlama yapılabilmesini ve tekavukat.com Hizmetinin iyileştirilmesini sağlar. 

 

Cihaz bilgileri: 

 

Verdiğiniz izinlere bağlı olarak, Hizmetlerimizi yüklediğiniz ya da bunlara eriştiğiniz bilgisayarlar, telefonlar veya diğer cihazlardan bu cihazlar hakkındaki bilgileri toplarız. Farklı cihazlarınızdan topladığımız bilgileri birbirleriyle ilişkilendirebiliriz. Bu, tüm cihazlarınızda tutarlı Hizmetler sağlamamıza yardımcı olur. 

 

Topladığımız cihaz bilgilerine bazı örnekler şunlardır: 


tekavukat.com Hizmetimize erişmek için tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabiliriz. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyalarıdır veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı, cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya tekavukat.com’un cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza tekavukat.com’da nasıl gezindiğiniz ve tekavukat.com Hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, tekavukat.com Hizmetindeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir. İletişim sistemi, donanım versiyonu, cihaz ayarları, dosya ve yazılım isimleri ve türleri, pil ve sinyal gücü, cihaz tanımlayıcıları gibi özellikler. Belirli coğrafi konumlar dahil olmak üzere cihaz konumları (örneğin GPS, Bluetooth veya WiFi sinyalleri yoluyla). Cep telefonu operatörünüzün veya internet servis sağlayıcınızın adı, tarayıcı türü, dil ve zaman dilimi, cep telefonu numarası ve IP adresi gibi bağlantı bilgileri. 

 

Ödemelerle ilgili bilgiler 


Hizmetlerimizi alışveriş veya mali işlemler yapmak için kullanırsanız (tekavukat.com üzerinden bir soru sormak için ücret ödemek veya soru paketi satın almak gibi), bu alışveriş veya işlem hakkındaki bilgileri toplarız. Kredi kartı ya da banka kartı numaranız veya başka kart bilgisi gibi ödeme bilgileri, diğer hesap ve kimlik doğrulama bilgilerinin yanı sıra fatura, gönderim ve iletişim bilgileri bunlara dahildir. 


BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ


Bilgilerin bu Gizlilik İlkesinde anlattığımız belirli kullanımlarına ek olarak, aldığımız bilgileri aşağıdaki amaçlarla da kullanabiliriz: 


Giriş yaptıktan sonra bilgilerinize etkili bir şekilde erişmenize yardımcı olmak tekavukat.com Hizmetini ziyaretiniz sırasında veya bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizi yeniden girmenize gerek kalmaması için bilgilerinizi hatırlamak Size ve başkalarına çevrimiçi reklamlar veya diğer pazarlama biçimleri de dahil kişiselleştirilmiş içerikler ve bilgiler sunmak Pazarlama iletişimleri göndermek, sizinle Hizmetlerimiz hakkında iletişime geçmek ve ilke ve kurallarımızı size bildirmek Bizimle iletişime geçtiğinizde size yanıt vermek tekavukat.com Hizmetimizin etkililiğini sağlamak, iyileştirmek, test etmek ve izlemek Elimizdeki bilgileri, size tekavukat.com Hizmetleri içinde ve dışında ilginizi çekecek reklamlar gösterebilmek ve reklam ve hizmetlerin etki ve erişimini ölçebilmek amacıyla, reklam ve ölçüm sistemlerimizi geliştirmek Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek Elimizdeki bilgileri, hesapları ve hareketleri doğrulamaya yardımcı olmak ve Hizmetlerimiz içinde ve dışında emniyet ve güvenlik sağlamak (örneğin şüpheli hareketleri veya koşul ya da ilkelerimizin ihlallerini inceleyerek) Toplam ziyaretçi sayısı, trafik ve demografik eğilimler gibi ölçümleri izlemek Teknoloji sorunlarını teşhis etmek veya düzeltmek Cihazınızdaki tekavukat.com uygulamasını otomatik olarak güncellemek 


BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI


Bilgilerinizi bu İlkede belirtilen durumlar haricinde onayınızı almadan tekavukat.com dışındaki üçüncü taraflara kiralamayız veya satmayız. Bilgilerinizi paylaşabileceğimiz taraflar: 


Size tekavukat.com Hizmetini sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (“Hizmet Sağlayıcılar”) bilgilerinizi ve çerezler, günlük dosyaları ve cihaz tanımlayıcıları gibi araçlardan aldığımız bilgileri ve konum verilerini de paylaşabiliriz. Hizmet Sağlayıcılarımız bilgilerinize tekavukat.com Hizmetini sunmak için gereken ölçüde ve makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir. Çerez verileri gibi bazı bilgileri üçüncü taraf reklam veren ortaklarımızla da paylaşabiliriz. Bu bilgiler, üçüncü taraf reklam ağlarının en çok ilginizi çekeceğine inandıkları hedeflemeli reklamlar yayınlamalarına olanak sağlar. Üçüncü taraflarla verilerin kimliğinizin belirlenmesini sağlayacak kısımlarını çıkarıp kişi adlarının gizli tutulduğu veriler paylaşırız. Ayrıca bilgilerinizi artık sizinle ilişkilendirilemeyecek şekilde başka bilgilerle birleştirip bu toplu bilgileri paylaşabiliriz. Kullanıcı İçeriklerinizi paylaşmayı seçebileceğiniz taraflar: 


tekavukat.com Hizmetinde paylaştığınız bilgileri kaldırırsanız, bu bilgilerin kopyaları tekavukat.com Hizmetinin önbelleğe alınmış veya arşivlenmiş sayfalarında, üçüncü tarafların bu bilgileri kopyalamış veya kaydetmiş olması halinde görüntülenmeye devam edebilir. 

 

Yönetim değişimi durumunda ne olur: 


tekavukat.com veya varlıklarımızın bir bölümünü veya tamamını başka bir hukuk bürosuna satmamız veya başka bir şekilde devretmemiz halinde (örneğin birleşme, iktisap, iflas, fesih, tasfiye gibi bir işlem sırasında), adınız, cep telefonunuz ve kayıt esnasında alınan bilgi gibi bilgileriniz, Kullanıcı İçerikleri ve tekavukat.com Hizmeti aracılığıyla toplanan diğer tüm bilgiler, satılan veya devredilen ürünler arasında olabilir. Kullanıcı İçerikleriniz size ait olmaya devam eder. Satın alan veya devralan tarafın bu Gizlilik İlkesinde verdiğimiz taahhütleri yerine getirmesi gerekecektir. 


Yasal talepleri yerine getirme ve kötülüğü engelleme: 


Yasal bir talebi (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) yerine getirmek için bilgilerinize erişebilir, onları saklayabilir ve paylaşabiliriz. Ayrıca, dolandırıcılık ve yasa dışı başka bir faaliyeti saptamak, önlemek ve çözümlemek; soruşturmaların bir parçası olduğu durumlar da dahil kendimizi, sizi ve diğerlerini korumak için gerekli olduğunu iyi niyet çerçevesinde düşündüğümüz durumlarda da bilgiye erişebilir, saklayabilir ve paylaşabiliriz. Sizinle ilgili aldığımız bilgilere, tekavukat.com ile yapılan alışverişlerle ilgili mali işlem verileri de dahil, yasal bir talebin veya zorunluluğun, resmi bir soruşturmanın veya koşul ya da ilkelerimizin olası ihlalleriyle ilgili soruşturmaların konusu olduğunda ya da zararın önlenmesi amacıyla uzun bir süre boyunca erişilebilir ve bu bilgiler işlenip tutulabilir. Kötüye kullanımın veya koşullarımızın diğer ihlallerinin tekrarlanmasını önlemek için koşullarımızı ihlal ettiklerinden dolayı kapanan hesaplardaki bilgileri en az bir yıl boyunca tutabiliriz.

 
BİLGİLERİNİZİ NASIL DEPOLUYORUZ


tekavukat.com Hizmeti aracılığıyla toplanan bilgileriniz, Türkiye’de veya tekavukat.com’un Hizmet Sağlayıcılarının tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede depolanıp işlenebilir. tekavukat.com, Hizmet Sağlayıcıları kişisel bilgiler dahil sizin hakkınızda topladığımız bilgileri denizaşırı ve bulunduğunuz ülke veya yargı bölgesinden dünya çapında başka ülkelere veya yargı bölgelerine aktarabilir. Kişisel bilgiler dahil olmak üzere bilgilerinizi, bulunduğunuz yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabileceğimizi lütfen unutmayın. tekavukat.com Hizmetine kaydolarak ve tekavukat.com Hizmetini kullanarak, bilgilerinizin Türkiye’ye veya tekavukat.com’un Hizmet Sağlayıcılarının tesislerinin bulunduğu başka bir ülkeye aktarılmasına ve hakkınızdaki bilgilerin bu Gizlilik İlkesinde belirtilen şekilde kullanılmasına ve ifşasına izin verirsiniz. tekavukat.com Hizmeti aracılığıyla toplanan bilgileri güvende tutmak için ticari açıdan makul güvenlik önlemlerini almaktayız ve hesabınıza erişmenize izin vermeden önce kimliğinizi doğrulamak için makul yöntemler (doğrulama kodu girilmesini istemek gibi) kullanmaktayız. Ancak, tekavukat.com olarak, tekavukat.com’a aktardığınız bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz veya tekavukat.com Hizmetinde bulunan bilgilerin erişilemez, ifşa edilemez, değiştirilemez veya yok edilemez olduğuna dair garanti veremeyiz. Doğrulama kodunuzun ve hesap bilgilerinizin gizliliğini korumak ve sizinle tekavukat.com arasındaki kayıt bilgileri ve SMS’lere erişimi kontrol etmek her zaman sizin sorumluluğunuzdadır. tekavukat.com’a bağladığınız sosyal medya servislerinin hizmetlerinde yaptıkları değişiklikler de gizlilik ayarlarınızı etkileyebilir. Başka hiçbir kuruluşun işlevsellik, gizlilik veya güvenlik önlemlerinden sorumlu değiliz. 


BİLGİLERİNİZ HAKKINDAKİ SEÇİMLERİNİZ


Hesap bilgileriniz: 


Uygulama ve/veya tarayıcı üzerinden hesap bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Ayarlar bölümünde verilen “profil ayarları” tıklayarak, gelen çağrı, sms ve bildirim iletişimlerinin aboneliğinden çıkabilirsiniz. Yukarıda da belirtildiği gibi, hesap doğrulama, alışveriş ve faturalandırma onayları ve tekavukat.com Hizmetinin özellikleri hakkındaki hatırlatmalar, değişiklikler/güncellemeler ve teknik ve güvenlik bildirimleri gibi tekavukat.com Hizmetine ilişkin iletişimleri almayı durduramazsınız.

 

Kullanıcı Bilgilerinizi saklama süremiz: 


Hesabınızın kapatılması veya dondurulmasından sonra, tekavukat.com Hizmet Sağlayıcıları hesap bilgilerinizi de içeren bilgileri ve Kullanıcı İçeriklerini yedekleme, arşivleme ve/veya denetim amacıyla ticari açıdan makul bir süre boyunca saklamaya devam edebilir. 


DİĞER İNTERNET SİTELERİ VE HİZMETLER


tekavukat.com Hizmetimizden erişilen veya tekavukat.com Hizmetimizden bağlantı verilen hiçbir internet sitesinin veya hizmetin uygulamalarından, bulundurdukları içerikler dahil, sorumlu değiliz. tekavukat.com Hizmetimizden başka bir internet sitesine veya hizmete gitmek için bir bağlantı kullandığınızda, Gizlilik İlkemizin o üçüncü taraf internet sitelerinde veya hizmetlerinde geçerli olmadığını lütfen unutmayın. İnternet sitemizde bağlantısı olanlar dahil, üçüncü taraf internet siteleri veya hizmetlerinde gezinmeniz ve etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafın kendi kurallarına ve ilkelerine tabidir. Ayrıca, Kullanıcı İçeriklerinize erişmesine izni verdiğiniz üçüncü taraflardan sorumlu olmadığımızı ve üzerlerinde kontrolümüzün olmadığını kabul edersiniz. Üçüncü taraf bir internet sitesini veya hizmetini kullanıyorsanız ve Kullanıcı İçeriklerinize erişmesine izin veriyorsanız, bunun riski tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇME


Tekavukat, Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:49 Çankaya Ankara’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur. 0555 5057979 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Bu Gizlilik İlkesi veya tekavukat.com Hizmeti hakkında sorularınız varsa, lütfen info@tekavukat.com adresinden bizimle iletişime geçin. 


GİZLİLİK İLKEMİZDE DEĞİŞİKLİKLER


tekavukat.com bu Gizlilik İlkesini zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir, bu yüzden düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Size değişiklikleri veya güncellemeleri mevcut koşullara uygun başka biçimlerde bildirebiliriz. Bu Gizlilik İlkesinde değişiklik yapıldıktan sonra tekavukat.com’u veya tekavukat.com Hizmetini kullanmaya devam etmeniz, yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İptal ve İade Koşulları

İşlemlerinin tamamlanabilmesi için üye ücretler bölümünden seçilen ilgili ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır. Ödemesi yapılan online randevu için Avukat, belirlenen saatte randevu oluşturan kişiyi randevu oluşturulan sayfada belirtilen online görüşme adresinde beklemektedir. Randevu alan tarafından randevu 1 (bir) gün (24 saat) öncesine kadar yalnız sistem üzerinden iptal edilebilir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir Avukat, farklı bir gün ve saatte kendisine verilen promosyon koduyla yeni bir randevu gerçekleştirebilir ya da randevu işlemini tamamen iptal ederek ödemesini ödediği ödeme türüne göre geri alabilir. Randevu saatine 24 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz. Online görüşmelerin süresi randevu oluşturma sayfasında belirtilen süre kadardır. Satın alınan süre görüşme sırasında çeşitli sebeplerle kesildiğinde, kalan süre üyeye promosyon olarak iade edilecek ve üye dilediği zaman kalan süresini, sadece görüşmede kesinti yaşadığı Avukat ile kullanabilecektir.

bottom of page