top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

 1. İşbu sözleşme, sözleşme konusu hizmetten faydalanmak isteyen kişi ile (bundan sonra “Hizmet Alan” olarak anılacaktır) ile Teknoloji Avukatlık Ortaklığı (bundan sonra “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) arasında kurulmuştur. Sözleşmenin konusu, Sağlayıcı’nın sahibi olduğu www.tekavukat.com adlı web sitesi ve Sağlayıcı tarafından oluşturulacak ya da yönlendirilecek sanal platformlar üzerinden Sağlayıcı’ya bağlı avukatlar tarafından Hizmet Alan’a çevrimiçi hukuki danışmanlık hizmeti (bundan sonra “hizmet” olarak anılacaktır) sunulmasıdır. Hizmetin türü, özellikleri, süresi, hizmetin veriliş şekli ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.tekavukat.com adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 2) SAĞLAYICIYA AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı          : Teknoloji Avukatlık Ortaklığı adına Emre Burak Onat

T.C. Kimlik / Vergi No       : 46513651506

Adres                                    : Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:49 Çankaya Ankara

e-posta adresi                    : info@tekavukat.com

MADDE 3) HİZMET ÜCRETİ

 1. Sözleşmeye konu ücret Hizmet Alan’ın tercih edeceği avukata, danışmanlık talep ettiği konuya, seçtiği tarihe, hizmetin süresine ve kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. Hizmet Alan, talep ettiği hizmeti seçerken ücreti konusunda bilgilendirilmektedir. Bu ücrete KDV dahildir. İşbu sözleşme ve ön bilgilendirme formu, Hizmet Alan tarafından talep edilecek hizmet seçildikten sonra onaya sunulmaktadır. Bu haliyle işbu sözleşme ve ön bilgilendirme formunun onaylanması ile hizmete ilişkin ücret de kabul edilmiş olur.

MADDE 4) ÖDEME VE İFA

 1. Hizmet Alan, hizmet ücretini iyzico sanal pos üzerinden ödeyecektir. Ödemeye ilişkin olarak Sağlayıcı tarafından hiçbir veri kaydedilmemektedir. Hizmet Alan, ödeme yöntemine, aldığı hizmete ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri AŞ’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 2. Ödemenin gerçekleştirilmesi ile Hizmet Alan ücret ödeme borcunu ifa etmiş sayılır. Hizmet Alan tarafından seçilen tarih ve saatte, www.tekavukat.com adlı web sitesi veya yönlendirilecek sanal platformlar üzerinden, Sağlayıcı’ya bağlı avukatlar ile Hizmet Alan çevrimiçi görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmenin gerçekleştirilmesi ise Sağlayıcı sözleşme konusu hizmeti ifa etmiş sayılır.

 3. Görüşme sırasında Hizmet Alan dışında başka biri bulunmasından, görüşme tarih ve saatinde Hizmet Alan’ın herhangi bir nedenle hazır bulunmamasından dolayı Sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Sağlayıcı hizmeti ifa etmiş sayılır.

 4. Görüşmenin Sağlayıcı’dan kaynaklanan nedenlerle gerçekleşememesi durumda Hizmet Alan sözleşmeyi feshederek ödediği ücretin iadesini talep edebilir. Ücret 10 gün içerisinde Hizmet Alan dilerse ek bir ücret ödemeksizin yeni bir tarih belirleyebilir.

 5. Herhangi bir nedenle ücret ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Sağlayıcı hizmetin gerçekleşmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 6. Hizmetin gerçekleşmesinden sonra Hizmet Alan’a ait kredi kartının Hizmet Alan’ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Hizmet Alan’ın kendisine hizmetin verilmiş olması kaydıyla hizmet bedelinin 3 gün içinde Sağlayıcı’ya ödenmesi zorunludur.

MADDE 5) CAYMA HAKKI

 1. Hizmet Alan, cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkına ilişkin süre sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Bu hak, hizmetin henüz verilmemiş olması kaydıyla; ödeme tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ve randevu gün ve saatinden en az 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar kullanılabilir. Bu takdirde ödenen ücret Hizmet Alan’a iade edilir. İade süresi aracı banka ve kurumlardan kaynaklanan nedenlerle değişkenlik gösterebilir.

 2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Hizmet Alan’ın talebiyle ifasına başlanan hizmetlerin ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz. Hizmet Alan, belirlemiş olduğu görüşme gün ve saatinde, görüşmeye iştirak etmeyecek ise; görüşme gün ve saatinden en az 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar, müsaitlik durumuna göre görüşme gün ve saatini değiştirebilir. Bu hususa riayet etmeksizin, görüşmeye katılmayan Hizmet Alan’a, herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

MADDE 6) GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu sözleşme ve ön bilgilendirme formu 27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilerek hazırlanmıştır.

 2. Hizmet Alan, www.tekavukat.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin gerçekleşmesi ve bunun masraflarının Hizmet Alan tarafından karşılanacağına, hizmetin gerçekleştirileceği süreye ve Sağlayıcı’nın kimlik ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 3. Hizmet Alan, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Sağlayıcı tarafından Hizmet Alan’a verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve hizmetin gerçekleşmesi ile ilgili bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, zikredilen süresi dahilinde Sağlayıcı’nın sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine yazılı olarak yöneltilmelidir. Yapılan bildirim üzerine, Hizmet Alan’a bu talebin kullanıldığına ilişkin bir teyit bilgisi verilir.

 5. Hizmet Alan, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu hizmetlere ilişkin her türlü talebini, mevzuat hükümleri kapsamında öncelikle Sağlayıcı’ya iletmekle yükümlüdür.

 6. İşbu sözleşme ile Hizmet Alan, reşit ve temyiz kudretini haiz olduğunu, hiçbir baskı altında kalmaksızın, kendi hür iradesiyle bir sözleşme yapabilecek durumda bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu cümleden olmak üzere, Hizmet Alan, danışmanlık hizmeti alabilmek hususunda karar verebilmesine hukuken bir engel bulunmadığını; kanuni açıdan vesayetini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ve sair bir nedenden ötürü, işbu sözleşme hükümlerine aykırılık oluşturabilecek bir hususun mevzubahis olmadığını kabul, beyan ve de taahhüt etmektedir. Hizmet Alan tarafından, yukarıda zikredilen hususlar hilafına yanıltıcı bilgiler verilmesinden dolayı oluşabilecek zararlardan, Sağlayıcı sorumlu değildir.

 7. Hizmet Alan tarafından satın alınan hizmet, yalnız ve sadece kendisi tarafından kullanılabilir ve hukuki açıdan üçüncü şahıslara devredilemez.

 8. Hizmet Alan, alacağı hizmete ilişkin olarak; yasal mevzuat hükümlerine riayetle yükümlü olduğunu ve aşağıda öngörülen herhangi bir davranışı sergileyemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu haller:

(a) İstenmeyen elektronik posta ve/veya mal-hizmetlerin reklamı ve/veya tanıtımı,

(b) Kötü amaçlı yazılım veya kod gönderimi,

(c) Hukuka aykırı, tehditkar, tacizkar, mahremiyeti ihlal eden, kaba, müstehcen, ırkçı, cinsiyetçi ve/veya sair bir zararlı içerik ve söylemde bulunmak,

(d) Üçüncü şahıslara zarar verebilecek, hukuki açıdan cezai bir işlem teşkil edebilecek, mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturacak ve/veya onu teşvik edebilecek herhangi bir içeriği paylaşmaktır.

 1. Hizmet Alan tarafından, yukarıda zikredilen hususlara, yasal mevzuat hükümlerine ve/veya ahlaka, adaba aykırı bir eylem, söylem ya da işlemde bulunulduğu taktirde; Sağlayıcı tarafından verilen hizmet, derhal sonlandırılır.

 2. Hizmet Alan ve Sağlayıcı, hizmet esnasında yapılan görüşmelerin ses, yazı ve/veya görüntü kayıtlarını hiçbir şekilde alamaz. Aksi durum, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümlerine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açık aykırılık teşkil edecek olup hukuki ve cezai mesuliyet sonucunu doğuracaktır.

 3. Hizmet Alan ve Sağlayıcı, hizmet başlamadan önce; yeterli teknolojik imkanları sağlayarak, sessiz ve yalnız bir ortamda bulunmakla mükelleftirler.

 4. Sağlayıcı, sözleşme konusu hizmetin, öngörülen niteliklere uygun olarak sunulmasından sorumludur. Hizmet Alan, bu kapsamdaki talep ve şikayetlerini yazılı olarak ve doğrudan doğruya Sağlayıcı’ya iletmek ve hukuki açıdan onu muhatap almak ile yükümlüdür.

MADDE 10) HİZMETİN NİTELİKLERİ

 1. Hizmet, Hizmet Alan’ın talebi doğrultusunda www.tekavukat.com adlı web sitesi ve Sağlayıcı tarafından oluşturulacak ya da yönlendirilecek sanal platformlar üzerinden sesli, görüntülü, yazılı ve görsel mesajlaşma yoluyla hizmet ifa edilebilir.

 2. Hizmet Alan, hizmetten faydalanmak için, www.tekavukat.com web sitesi üzerinden istediği avukatı, konuyu, hizmet tipini, hizmet tarihini ve saatini belirleyebilir.

 3. Hizmet Alan’ın, sisteme girişini teminen doldurduğu formdaki şahsi bilgileri gizlilik yükümlülüğü çerçevesinde korunmaktadır. Hizmet Alan tarafından, avukata aktarılan bilgiler de yine bu kapsamdadır.

 4. Hizmet veren avukatlar, diplomaları ve avukatlık ruhsatlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, Sağlayıcı ile paylaştıktan ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak, avukatlar tarafından sağlanacak hizmetin Hizmet Alan tarafından beğenilmemesi durumunda; Sağlayıcı’nın hukuki sorumluluğuna gidilemez.

 5. Avukatlar tarafından verilen danışmanlık hizmetine konu bilgi, tavsiye, öneri ve/veya diğer hususlarda, doğrudan Sağlayıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

MADDE 11) TEBLİĞ VE HUKUKİ İHTİLAFLAR

 1. Taraflar, konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü hususun tebliği noktasında, Hizmet Alan tarafından sisteme giriş esnasında verilen ve Sağlayıcı’nın işbu sözleşmede belirttiği elektronik posta adreslerini esas alacaklardır.

 2. Hizmet Alan, işbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarla alakalı Tüketici Hakem Heyeti’ne ve Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir. Kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta Çankaya Tüketici Hakem Heyeti ve Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12) BELGELERİN SAKLANMASI

 1. Sağlayıcı, cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.​

MADDE 13) YÜRÜRLÜK

 1. Taraflar arasında akdedilen 13 ana maddeden ibaret bu Mesafeli Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Hizmet Alan tarafından elektronik ortamda her bir maddesi okunmak, anlaşılmak ve çekince dermeyan edilmeksizin kabul edilmek suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

bottom of page