top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI : Teknoloji Avukatlık Ortaklığı

Adresi :  Mutlukent Mahallesi 1942. Cad. No: 49 Çankaya / Ankara

Web Adresi : www.tekavukat.com

E-posta : info@tekavukat.com

Telefon :05555057979

Faks :----

ALICI

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı :

Adresi :

Telefon:

E-posta:

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENIN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.tekavukat.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1.ALICI www.tekavukat.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin gerçekleşmesi ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, hizmetin gerçekleştirileceği süreye ve SATICI nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve hizmetin gerçekleşmesi ile ilgili bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

3.3. Sözleşme konusu hizmet, SATICI tarafından belirlenen ve ALICI’ya iletilen internet adresi üzerinden ALICI’ya sunulur.  

3.4. Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ya bildirilen internet adresinde ALICI tarafından belirlenen tarih ve saatte sunulur. İlgili internet adresinde ALICI dışında başka bir kişi/kurumun hazır bulunmasından SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5. Hizmetin gerçekleşmesi sırasında karşılaşılacak her türlü sorun nedeniyle hizmetin sunulamaması durumundan SATICI sorumlu tutulamaz.

3.6. SATICI, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz verilmesinden sorumludur.

3.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet sunabilir.

3.8. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

3.9. Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesi için işbu sözleşmenin online ortamda kabul edilerek SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin gerçekleşmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.10. Hizmetin gerçekleşmesinden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine hizmetin verilmiş olması kaydıyla hizmet bedelinin 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. 

3.11. SATICI mücbir sebepler veya hizmetin sunulmasını engelleyen bağlantı sorunları gibi olağanüstü olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa farklı şekilde verilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 4- TESLIMAT MASRAFLARI VE İFASI

Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5- SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLIKLERI

Hizmetin türü, özellikleri, süresi, hizmetin veriliş şekli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.tekavukat.com adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 6- HIZMETIN PESIN FIYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 7- VADELI FIYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 8- FAIZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesinden 24 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya e-posta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.tekavukat.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, iptal işlemlerinin yapılmış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir.

 

MADDE 10- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HIZMETLER

Hizmetin gerçekleşmesine 24 saatten az zaman kala iptal işlemi yapılamaz. Yerine hizmetin ALICI’nın belirleyeceği farklı bir tarih ve saatte gerçekleştirilmesi talep edilebilir.

 

MADDE 11- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

Alici, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alici, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 12- YETKILI MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

bottom of page