top of page

Aracım Perte Çıktı Ancak Sigorta Şirketi Değerini Ödemiyor Ne Yapmalıyım?

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2023

Bir kaza sonucunda aracın, ağır şekilde hasar alması ve aracın onarım masraflarının perte ayırma maliyetini geçmesi halinde aracın “pert araç” olduğu söylenebilir. Bu durumda araç tam hasarlı konumuna düşer ve aracın tramer kaydına “ağır hasarlı” ibaresinin işlenir. Daha sonra kusuru durumuna göre poliçe limiti dahilinde karşı tarafın zorunlu mali mesuliyet veya ihtiyarı mali mesuliyet sigortası kapsamında ya da varsa kaza yapan aracın kasko poliçesi kapsamında aracın rayiç değerinin araç sahibine ödenmesi gerekir.

Bu şekilde bir hasarla karşı karşıya kalındığında öncelikle sigortalı, kasko sigortaları için rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigortalının, bu bildirimin ardından süresi içerisinde, sigorta şirketinin poliçe metninde muhtemel hasarlar için talep edeceğini belirttiği belgeleri bildirmesi gerekmektedir. Bu belgeler;

1. Kaza tespit tutanağı

2. Alkol kullanımına ilişkin rapor

3. Aracın hasarlı olduğunun gösterir fotoğraflar

4. Araç ruhsatının nüshası

5. Sürücüye ait ehliyet fotokopisi ve ödenen primlerin makbuzlarıdır.


Kasko Sigortalarında Pert Araç Ödemesi Nasıl Olur?

Uğranılan zarar sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılacak anlaşmayla veya tayin edilecek sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilecektir. Yapılan tespit neticesinde aracın “pert araç” olarak nitelendirilmesi durumunda sigorta şirketi poliçede belirtilen teminat limiti kapsamında aracın rayiç değerini sigortalıya ödemekle yükümlüdür. Nitekim Kasko Poliçeleri Genel Şatlarında da belirtildiği üzere sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.


Sigorta şirketi ödemeye engel herhangi bir durumun bulunmaması halinde; hasar ihbarı üzerine poliçe metninde belirtilen belgelerin sigortalı tarafından eksiksiz olarak gönderilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde ve her halükarda hasarın ihbarından itibaren 45 gün içerisinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemekle yükümlüdür.


Pert ve Rayiç Değer Mutabakatı Nedir?

Sigorta şirketi tarafından, yapılacak ödemelerin yazıya dökülmesi ve tarafların anlaştığına dair delil teşkil etmesi amacıyla sigorta poliçe bilgileri, kaza tarihi, sovtaj bedeli (hasar görmüş aracın hasarlı halinin bedeli) ve ödeme tarihi gibi bilgileri içerir mutabakatname düzenlenmektedir.


Araç sahibinin, sigorta şirketi tarafından düzenlenen mutabakatnameyi herhangi bir şerhi düşmeksizin imzalaması veya sigorta şirketini ibra etmesi durumunda söz konusu pert bedelinin ödenmesine ilişkin itiraz ve dava hakkı kaybedilecektir. Bu durumun istisnaları da mevcut olup bazı durumlarda Yargıtay kararları doğrultusunda bazen ibranameye rağmen dava açılabilmektedir. Ancak genel kural gereği, sigorta şirketinin belirlediği rayiç değer miktarına karşı herhangi bir itiraz söz konusu değilse sigortalı tarafından pert ve rayiç değer mutabakatı imzalanmalı; araç sahibinin aracın rayiç değerin düşük hesaplandığını düşündüğü durumlarda ise söz konusu mutabakata bu durum için şerh düşülmeli ya da hiç imza atılmamalıdır.


Pert Araç Fark Bedeli Nedir?

Sigorta şirketinin, kasko poliçesi kapsamında pert işlemi uygulanmış araç için sigortalıya ödemiş olduğu pert araç bedeliyle, aracın gerçek değeri arasındaki fark pert araç fark bedeli olarak adlandırılmaktadır.


Sigorta şirketinin pert total işlemi uygulanmış aracın rayiç bedelini piyasa değerinin altında hesapladığı durumlar söz konusu olabilir. Bu durum mutabakat aşamasında sigorta şirketi ile görüşülerek giderilebilir. Şayet sigorta şirketi, mutabakat aşamasında da hesaplanan rayiç bedeli yükseltmezse sigortalıya eksik ödeme yapması sonucu doğacaktır. Sigortalı tarafından, sigorta şirketinin yapmış olduğu ödemenin eksik olduğu düşünülüyorsa bu hususta sigorta şirketine başvuru yapılmalı, sigorta şirketinin bakiye araç bedelini ödememesi durumunda hukuki süreç başlatılmak suretiyle sigortalıya ödenenle, aracın gerçek değeri arasındaki farkın tahsili sağlanmalıdır.


Yukarıda da bahsettiğimiz üzere taraflar arasında mutabakat veya ibraname imzalanması ve bu belgelere ihtirazi kayıt düşülmesi ve bazen kayıt düşülmediği durumlarda da alınacak ödemeye itiraz edilebilecektir.


Pert araç ara farkı tazminatı süreci hukuki bir süreçtir ve yukarıda verilen bilgiler hukuki okur yazarlığı artırmak amacıyla genel nitelikte verilmiş olup hukuki yollara başvurmak istemeniz halinde muhakkak bu alanda uzman bir avukatla birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.


Konu ile ilgili uzman avukatımızdan görüş almak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.3.927 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page