top of page

Avukatların Elden Takip Yetkisi

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Avukatların elden takip yetkisi nedir?

Avukatların elden takip yetkisi, davalarını hızlandıran ve uygulamada çok az görülen bir yöntemdir. Hâkimin izniyle; iş sahibi, bu kişinin vekili veya kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılabilir. Müzekkereler; bu kişiler tarafından elden teslim alınarak müzekkere yazılan kuruma aşağıdaki yazan kanun maddeleri uyarınca gönderilir.

Avukatların elden takip yetkisi ile yapabileceği işler nelerdir?

bilirkişi raporunun taraflara tebliğinin talep edilmesi

  • ön inceleme için duruşma günü tayin edilmesinin mahkemeden talep edilmesi,

  • gerekçeli karar yazılmış olan bir davada kararın taraflara tebliğinin talep edilmesi,

  • tapu müdürlüğünden ilgili kayıtların istenmesi

  • getirilecek delillerin veya karşı tarafın elinde olan delillerin toplanması/ibrazı için dava dilekçesinde açıkça müzekkere/muhtıra yazılmasının talep edilmesi

  • ödeme yasağının kaldırılmasının bankaya bildirilmesi gibi işlerde elden takip yetkisi kullanılabilir.

  • başka yerden getirtilecek deliller için mahkemeden “elden takip” yetkisi alınması ve bu yetkiye dayanarak ilgili mercilere başvurup delillerin toplanması ve dosyaya getirilmesi,


Avukatların elden takip yetkisi hususunda ilgili mevzuatlar nelerdir?

Avukatların elden takip yetkisine dair mevzuatlara bakıldığında:

1- HMK Yönetmeliğinin 54. Maddesi

2- İcra İflas Kanunun 367. Maddesi

3- Avukatlık Kanunu 35. Maddesine dayanılabilmektedir.

HMK Yönetmeliğinin 54. Maddesi “Müzekkerelerin Gönderilme Şeklini” düzenlemekte olup madde içeriği aşağıdaki şekildedir.

(1) Mahkemelerce yazılan ve fizikî ortamda gönderilmesi gereken yazılar posta yoluyla ya da mübaşir vasıtasıyla gönderilir.

(2) Bu yazılar, hâkimin izniyle elden takip amacıyla iş sahibine veya varsa vekiline ya da kanunî temsilcilerine imza karşılığında teslim edilebilir. Elden teslim edilen yazılar mahkeme mührüyle mühürlenir ve bir zarfa konularak ağzı kapatılır.

İcra ve İflas Kanunu 367. Maddesinde “Borçlunun Mevcudu Hakkında Malümat Vermek Mecburiyeti” başlığı altında elden takip konusu ele alınmıştır. İlgili madde içeriği aşağıdaki gibidir:

“İcra veya İflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malümatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.”

Avukatlık Kanunu 35. Maddesinde “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlığı altında konu ele alınmaktadır. Buna göre:

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.


Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.


(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir …


Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü’nün, elden yapılan takipler hakkında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden istediği görüş yazısı.


Sonuç:

Yargı süreçlerinde; müzekkere yazan mahkeme, müzekkere yazılan kurum,kuruluş vb. yerlere müzekkerenin ulaşması ve cevabının alınması süreçleri uzun olduğundan bu süreci hızlandırmak ve mahkemece istenen kararları yerine getirmek adına “Avukatların Elden Takip Yetkisi Müessesini” düzenlenmiştir. Uygulamada bu yetki karşımıza nadir olarak çıksa da bu yetki mevzuat hükümlerince haizdir.Elden Takip Yetkisi Talep Dilekçesi Örnekleri Aşağıdaki Gibidir.


Tapu Müdürlüğünden Tapu Kayıtlarının Elden Takip Yetkisi İle İstenmesi Üzerine Dilekçe Örneği.

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


ELDEN TAKİP TALEPLİDİR.

Dosya No :

DAVACI :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Elden takip taleplidir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemeniz tarafından yukarıda esas numarası ile belirtilen dosyası ile görülen davada … tarihinde verilen … numaralı ara karar gereğince güncel tapu kayıtlarının Tapu Müdürlüğü’nden istenmesine karar verilmiştir.

İşbu kararı yerine getirebilmek ve yargılamayı hızlandırmak adına Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını ve tarafımıza elden takip yetkisi verilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Güncel tapu kayıtlarının gönderilmesi için … Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak tarafımıza elden takip yetkisi verilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili


Aşağıdaki bölümden avukatların elden takip yetkisi ve icra hukuku ile ilgili uzman icra hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Коментарі


bottom of page