top of page

BIÇAK TAŞIMAK SUÇ MUDUR? TAŞINMASI YASAK OLMAYAN BIÇAKLAR NELERDİR?

Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan bıçak, çakı vb. kesici aletleri, çoğu kişi dışarı çıkarken bile yanında bulunmaktadır. Örneğin; dağcılık, kampçılık veyahut izcilik sporları ile uğraşan bireylerin mutlaka yanında bulundurdukları bu aletler, son zamanlarda adeta gündelik bir eşya gibi ya da güvenlik amaçlı olmak üzere vatandaşlar tarafından da muhafaza ediliyor. Ancak bu noktada, söz konusu delici aletlerin bireylerin muhafaza etmesinde, üstünde bulundurmasında kanunen bir sakınca olup olmadığı husus veyahut böyle bir yasak var mıdır var ise suç sayılacak mıdır konularına değinmek gerekecektir. Bıçak taşımak suç mu sorusunun cevabı bu nedenle önemli bir konudur. Bıçak taşımak, Türkiye’de genel olarak suç olarak kabul edilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi, genel güvenliği, huzuru ve düzeni bozabilecek her türlü aleti izinsiz olarak taşımayı suç kabul eder. Fakat bazen bıçağın boyutu, türü ve taşıma amacına bağlı olarak suç olup olmaması değişebilir. Yani genel olarak bıçak taşımak suçtur olduğunu söylemek doğru olmaz. Günlük hayatta, etkinliklerde ve güvenlik amacıyla bıçak ve benzeri aletler sıklıkla taşınıyor. Yine bir suçun 6136 sayılı kanun kapsamındaki aletlerle işlenmesi, suçun cezasında arttırım sebebi olabiliyor. Aynı zamanda bu kanun kapsamında, suç teşkil eden aletlerle ilgili ayrıca TCK kapsamında ceza verilmektedir. Bıçak taşımanın cezası hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bıçak taşımada kişilerin kullanım alanı ve bir olaya karışılmış olması halinde incelenen bazı detaylar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;


 • Yasak olmayan bıçak ve alet kullanımları

 • Kullanılan bıçağın delici, kesici ve öldürücü sonuçları

 • Kullanılan ve taşınan bıçağın cm’si

 • Bıçağın satışını yapmak, satışına aracı olmak ve bıçağı üzerinde bulundurmak

 • Ruhsatlı olup olmaması


Yukarıda belirtildiği alanların hepsi inceleme alanına girer bu incelemeler sonucunda alınan kararlar uygulanır. Bıçak taşımanın yasak olup olmadığı konusunda, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna bakmak gerekir. Bu kanuna göre, belirli tipte aletlerin taşınması tamamen yasaktır. Ancak bazı durumlar için istisnalar vardır. Bıçak taşımanın yasak olması için kanunda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri taşımayan bir bıçağı taşıyan kişilerin cezalandırılması hukuken mümkün değildir. Toplumun barış, huzur, güvenliğini sağlamak adına bazı aletlerin taşınması, satılması, üretilmesi gibi fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler 6136 sayılı kanun bıçak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile yapılmıştır.


BIÇAK TAŞIMAK SUÇ MU?

Ceza hukuku bakımından bir suçun 6136 sayılı kanun kapsamında sayılan aletler ile işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebi olabilir. Aynı şekilde 6136 sayılı kanun kapsamında suç teşkil eden aletler ayrıca cezalandırılmaktadır. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu bıçak türleri şunlardır;

 • Kama, hançer, saldırma ,şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta, salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerdir.


Toplumun barış, huzur, güvenliğini sağlamak adına bazı aletlerin taşınması, satılması, üretilmesi gibi fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler 6136 sayılı kanun bıçak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

 • 6136 Sayılı Kanun’un 15. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adl. para cezasına hükmolunur.”


 • 6136 sayılı Kanunun 15. maddesinin 2. fıkrasına göre “Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.”


 • 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu Kanunun 4’üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.”


 • 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 4. fıkrasına göre “Bu Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”


6136 sayılı kanunun 4. maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar 6136 sayılı kanunun 1. fıkrasına göre cezalandırılır. Yani altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. Bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde ikinci fıkradaki cezalara hükmolunur. Yani 1. fıkraya göre verilecek cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.


6136 sayılı kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasında “Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerleri…” şeklinde sayılmıştır. Bu fıkrada belirtilen yivli ve yivsiz silah, bıçak ve diğer aletleri hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.


BIÇAK TAŞIMAK YASAK MIDIR?

Bu konuda 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununda düzenlenmiştir. İlgili kanuna göre; ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı ve bulundurulması özel kanunla veya kararla yetki verilmedikçe yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması söz konusu Kanun hükümlerine tabi değildir. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu aynı Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir. Bıçak taşımak yasak mı ? Yasal düzenlemeler bakıldığında yasaktır.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunu ile bu yasağa bir takım istisnalar getirilmiş olup; yalnızca sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması serbest bırakılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtili bıçak ve aletlerden bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verileceği de düzenlenmiştir.

BIÇAK TAŞIMANIN CEZASI NEDİR?

Kabahatler Kanunu’na göre 189 TL idari para cezası kesilir. Bu cezalar çakı, muşta, bıçak, sopa, delici, kesici ve zarar verecek bütün aletler için geçerlidir. Kanun koyucu bazı bıçakların taşınmasını ve bulundurulmasını yasaklamış ve karşılığında ceza öngörmüştür. Buna göre 6136 sayılı kanun md.15 yasak bıçakları satanlar, satın alanlar taşıyanlar ve bulunduranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alacaklardır. Ayrıca bu kişilere yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır. 2023 Bıçak Taşımanın Cezası ise yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır. Dolayısıyla en düşük miktar para cezası 500 TL olacaktır. En yüksek bıçak taşıma ise TCK md.52’ye göre 730 gün karşılığı para cezasıdır. Bu nedenle en yüksek bıçak taşıma cezası 73.000 TL’dir. Bıçağın büyüklüğü ve zarar verici özelliğine göre en düşük ve en yüksek ceza arasında bir ceza verilecektir.

6136 numaralı kanunun 4. maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ceza yarıdan bir katına kadar artırılır . 6136 numaralı Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

ÇAKI, BIÇAK, MUŞTA TAŞIMANIN CEZASI NEDİR?

Söz konusu çakı, bıçak vb. gibi suç aleti vasfında olan aletlerin bulundurulması yasak olduğu kadar da suç sayılmaktadır. Kabahatler Kanunu’na göre delici, kesici, öldürücü, yaralayıcı alet taşıyan kişiler işleme tabi olup, söz konusu kişilere 189 Türk Lirası para cezası ya da Adli Sicil Kayıtları incelenerek ya da hal ve şartlara göre kişinin saldırıda kullanma amaçlı bulundurma durumuna göre 3 aya kadar hapis cezası verilmektedir. Bu noktada yasal işlem yapma ya da ceza verme hususunda pratikte işleyen sistem; kesici, delici ve bereleyici her türlü aletin kamu güvenliği açısından oluşturduğu tehlike, yer, zaman ve taşıyan kişinin suç eğilimi gibi kıstasların göz önünde bulundurulması ile oluşmaktadır.

 • 6136 sayılı kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasına göre “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4’üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.”

 • Maddede düzenlendiği üzere 4. maddede sayılan bıçak veya silahları taşıyanlar da altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.

 • 6136 sayılı kanunun 4. maddesinde kama, hançer, saldırma, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar sayılmıştır.

 • Kişi yanında maddede belirtilen bıçaklardan birini taşırsa 15. maddeye göre cezalandırılır.

Öte yandan, belirli bir meslek ya da sanatın icrası için muşta taşımanın gerekli olduğu durumlarda, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde muşta taşıma izni verilebilir. Bu durumda, yasal bir izinle muşta taşıyan kişi için herhangi bir ceza söz konusu olmayacaktır.

2.208 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page