top of page

Ecrimisil Nedir?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Ecrimisil, taşınmaz malların kullanılması konusunda hakka sahip olan kişi tarafından rıza göstermeden veya hiçbir hukuka uyarlılık olmadan, mevcut hakka konu olan taşınmazın/taşınmazların üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşısında talep edilen haksız işgal tazminatına denilmektedir.Ecrimisil özel hukuk mevzuatlarında düzenlemesi bulunmayan lakin seneler içerisinde yerleşik hale gelmiş yargıtay içtihadları kapsamında ecrimisil kavramına sıkça değinilmiş ve nasıl anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.


Gayrimenkul Hukuku Avukatı ile hemen telefon görüşmesi yapmak için tıklayın:


Ecrimisil Talep Etme Şartı Nelerdir?

Ecrimisil talep edilebilmesi için ana başlık olarak iki temel şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere hak sahibi kişinin zilyetliğinde olan taşınmaz üzerinde üçüncü kişilerce haksız bir işgal olması. İkincisi ise işgali gerçekleştiren üçüncü kişinin kötü niyetli olarak hak sahibi kişiyi zarara uğratmış olması gerekmektedir.

Bu hususta hak sahibini zarara uğratan kötü niyetli üçüncü kişinin kötü niyeti değerlendirilirken, somut olaya konu taşınmazın zilyetliğinin kendisinde haksız bir şekilde bulunduğunun farkında olabilecek olması durumu değerlendirilir.


Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Yerleşik yargıtay içtihadlarından anlayabileceğimiz üzere 5 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu 5 yıllık zamanaşımı süresi, ecrimisil davası açıldıktan itibaren geriye doğru 5 yıllık hesaplama yapılarak uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir.


Ortaklar Arasındaki Ecrimisil Davasında İntifadan Men Şartı Nedir?

Ortakların birbirleri aleyhinde ecrimisil davası açabilmesi için, intifadan men şartının mevcut olması gerekmektedir. İntifadan men, ecrimisil talebinin öncesinde davacı ortak tarafından davaya konu taşınmazdan veyahut gelirinden yararlanma isteğinin davalı ortağa bildirilmesiyle oluşmaktadır. İntifadan men şartı, her türlü kanıt ile ispatlanabilen herhangi bir şekilde taşınmazdan ya da gelirinden yararlanma isteğini bildirmesi ile oluşmuş olur. Bu belirtmiş olduğumuz hususlara istisna olarak, intifadan men edilmemiş olsa dahi direkt olarak aleyhlerinde ecrimisil davası açılabilecek durumlar yargıtaya göre şöyledir;

  • Ecrimisil davasına konu taşınmazın kamu malı olması,

  • Ecrimisil tazminatı talep edilen taşınmazın doğal ürün veren bir yer olması,

  • Ecrimisil davası açılacak yerin işyeri, konut gibi kiraya verilerek gelir elde edilen yerlerden biri olması,

  • Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi,

  • Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması,

  • Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması,

  • Taşınmazda kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin ya da başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.

  • Mirasbırakan tarafından kurulan veya fabrika, otel,fırın gibi hasılat getiren ortak yerler için intifadan men koşulu aranmaz.

Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkemeler Neresidir?

Belirttiğimiz üzere ecrimisil ile ilgili özel hukuk alanındaki mevzuatlarda düzenleme bulunmamaktadır, bu sebeple Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 2/1’e göre “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.”


Ecrimisil Davalarında Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır?

Davacı olan hak sahibi kişi, davayı açarken tazminat talebini açıklamalıdır. Ecrimisil davalarında eğer davacı tazminat talebini açıkça belirtmemiş ise mahkeme tarafından talep davacıya açıklattırılmalıdır. Mesela, davaya konu taşınmaz bir ev ise, taşınmazın bulunduğu lokasyondaki, davaya konu taşınmaza denk olan ya da olabilecek emsal taşınmazlar ile kıyaslanmasını talep ediyoruz denilmelidir.


Ecrimisil Davalarında Faiz Başlangıç Tarihi Nedir?

Hak sahibi kişinin kendisini kötü niyetli olarak zarara uğratan 3. kişiden ecrimisil tazminatı ile birlikte kanuni faiz talep etme hakkı da mevcuttur. Hak sahibi kişi ecrimisil tazminatının her döneminin sonundan başlamak üzere işleyecek yasal faizi ile kötü niyetli zarara uğratan 3. Kişiden tahsilini talep etme hakkı vardır.


Ecrimisil Davaları ve Gayrimenkul Hukuku konusundaki sorularınızı online avukat görüşmesi ile gayrimenkul hukuku avukatı ile hemen görüşmek için aşağıdaki bölümden hemen randevu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page