top of page

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Güncelleme tarihi: 10 Tem 2023

Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesine göre, görevi kötüye kullanma suçu; kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına yol açması şeklinde tanımlanır. Bu suçun işlenmesi durumunda, fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Nitelikli Halleri

TCK'nın 257. maddesinin ikinci fıkrasında, görevi kötüye kullanma suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Buna göre, görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle kişilerin hürriyetinin kısıtlanması durumunda, fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.


Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Failin kamu görevlisi olması: Görevi kötüye kullanma suçunun işlenebilmesi için failin kamu görevlisi sıfatına sahip olması gerekmektedir. Kamu görevlisi, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesiyle ilgili olarak görev alan ve bu görevi ifa eden kişidir.

Görevin kötüye kullanılması: Failin, görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu şekilde görevini kötüye kullanması gerekmektedir. Bu durum, görevin ihmali, kötü yönetimi veya haksız uygulamalarla gerçekleştirilebilir.

Hukuka aykırılık: Failin eyleminin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Yani, görevi kötüye kullanma suçunun işlenebilmesi için, failin eyleminin hukuka aykırı bir sonuç doğurması şarttır.

Kast: Görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesi için failin kasten hareket etmesi gerekmektedir. Kast, failin eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi anlamına gelir.

Mağduriyet veya kamunun zararına yol açma: Failin görevini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği eylemin, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına yol açması gerekmektedir. Bu durum, maddi veya manevi zararlar şeklinde ortaya çıkabilir.

Tüm bu unsurların bir arada bulunması durumunda, görevi kötüye kullanma suçu oluşur ve ilgili cezalar uygulanır.


Başvurulması Gereken Merciler Nelerdir?

Görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili şikayetler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmaktadır. Şikayet sürecinde, mağdurun veya şikayetçinin, suçun işlendiğine dair delilleri ve bilgileri sunması gerekmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatarak, gerekli incelemeleri yapar ve dava açılması gerekip gerekmediğine karar verir.


Şikayet Süresi Nedir?

Görevi kötüye kullanma suçunda şikayet süresi, suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Ayrıca, suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçmesi durumunda, zamanaşımı süresi dolmuş sayılır ve dava açılamaz.


Özetle, Türkiye hukukuna göre görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve bu durumun mağduriyet veya zarara yol açması şeklinde tanımlanır. Bu suçun işlenmesi durumunda, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilirken, nitelikli hallerde 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanır. Şikayetler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmakta olup, şikayet süresi 6 aydır.


Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Var mı?

Görevi kötüye kullanma suçu işleyen kişiler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilirler. Etkin pişmanlık, suçun işlenmesini önlemek veya suçun işlenmesine yardımcı olmak amacıyla suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yetkili makamlara başvurarak suçun aydınlatılmasına yardımcı olan kişilere verilen bir hukuki avantajdır.


Görevi Kötüye Kullanma Suçu Uzlaştırmaya Tabi mi?

Görevi kötüye kullanma suçu, TCK'nın 257. maddesinde düzenlenen bir suçtur ve uzlaşmaya tabi değildir. Uzlaşma, suçun mağduru ile faili arasında yapılan bir anlaşmadır ve bazı suçlar için yasal olarak mümkündür. Ancak, görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını kötüye kullanarak hukuka aykırı bir şekilde hareket etmeleri durumunda işlenen bir suçtur ve kamu düzeni açısından önemli bir suçtur. Bu nedenle, görevi kötüye kullanma suçu uzlaşmaya tabi değildir ve kamu davası açılması gerekmektedir.


Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Ceza Hukuku ile sorularınızı uzman ceza hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturarak sorabilirsiniz. Uzman Avukatımızdan istediğiniz gün ve saatte video görüşme ile online hukuki danışmanlık alabilirsiniz.


bottom of page