top of page

GÖZETİM BELGESİ BULUNMAYANLAR İÇİN FAZLADAN GÜMRÜK VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMEYE SON!

Güncelleme tarihi: 26 Eki 2022

Yurtdışından eşya ithal ediyorsunuz ve gözetim belgeniz yok bu nedenle Gümrük Müdürlükleri eşyanızın faturasında gösterilen bedel üzerinden vergi ödemenizi kabul etmeyip eşyanızı gümrükten geçirmenize izin vermiyor. Siz de gümrükten geçirmek için mecburen Gümrük Beyannamenizde eşyanın bedeline “Yurt Dışı Bedel” yazdırılmak suretiyle kıymeti gözetim uygulaması adı altında gözetim fiyatına yükseltiyorsunuz. Bu suretle, ithal edilen eşyanın fatura bedeli üzerinden değil, yükseltilen bu bedel üzerinden ek “Gümrük Vergisi” ve “Katma Değer Vergisi” (“KDV”) tahakkuk ettirilmesi ve bu fazladan tahakkuk ettirilen vergiler tahsil edilmesi size ekonomik külfet doğruyor. Peki şimdi ne yapacaksınız?


Öncelikle yapılması gereken, Gümrük beyannamelerinizle birlikte fazladan tahakkuk/tahsil edilen KDV ve Gümrük Vergileri’nin iadesi için Gümrük Kanunu m.211 vd. düzenlenen “GERİ VERME” hükümlerince ilgili Gümrük Müdürlüğünden fazladan tahsil edilen vergileri talep etmektir. Buradan yüksek ihtimalle verilecek cevap başvurunuzun reddi olacaktır.


Geri verme talebinizin Gümrük Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine, Gümrük Kanunu m.242 de düzenlenen “İTİRAZ” hükümlerine göre, üst makam niteliğindeki Gümrük ve Ticaret Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne fazla tahakkuk edilen Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisinin iade edilmesi talebi ile itiraz yoluna başvurulmalıdır. Gümrük ve Ticaret Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ise 6 aya kadar süre uzatım kararı verebileceği gibi cevap da vermeyebilir. Eğer otuz günlük süre içerisinde herhangi cevap verilmemiş yani zımnen red kararı verilmişse ya da süresi içerisinde açıkça istem reddedilmişse artık dava açılabilecektir.


FAZLADAN TAHSİL EDİLEN BU VERGİLERİ GERİYE DÖNÜK KAÇ YIL İÇİN İSTEYEBİLİRİM?

Genel ilke olarak; kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgilinin gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır. Bu nedenle Gümrük Beyannamenizin düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl içinde fazladan ödenen vergiler istenebilecektir.


DAVA AÇMADAN ÖNCE BU YOLLARA BAŞVURMAM ZORUNLU MU?

Önemle belirtmek gerekir ki, bu yolların sırasıyla tüketilmesi gerekir aksi halde mahkemece idari mercii tecavüzü olduğu kabulüyle dava reddedilecektir.


BU AŞAMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA DAVAYI NEREDE AÇABİLİRİM?

Açılacak davada görevli ve yetkili mahkeme, İTİRAZ hükümlerine göre başvuru yaptığınız Gümrük ve Ticaret Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu yer Vergi Mahkemesidir.


DAVAYI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE AÇABİLİRİM?

İdari Yargılama Usulu Kanunu’na göre Vergi Mahkemesinde açılacak davalar 30 gün içerisinde açılmalıdır. Yani ilgili Gümrük ve Ticaret Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün verdiği red cevabından itibaren 30 gün içinde bu dava açılmalıdır.


FAZLADAN VERGİ TAHSİL EDİLMESİ VE GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNİN RED CEVABI HUKUKİ Mİ?

Anayasanın 167.maddesi, vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla bakanlar kuruluna yetki verilebileceğini belirtmektedir.

Anayasa, kanunla verilmesini öngördüğü bu yetkiyi ithalatta gözetim önlemleri adı altında Bakanlar Kuruluna vermiş, Bakanlar Kurulu da 29.05.2004 Tarih ve 25476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla" ithalatta gözetim yükümlülüklerine ilişkin kurallar getirmiştir. Bu kuralların içinde ek vergi veya mali yükümlülükler yoktur. Zira bahsi geçen kararın 1. maddesi aynen şöyledir;

"Bu karar bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar."

Mezkur hükümden açıkça anlaşılacağı üzere, bu karar bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin izlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.

Oysa, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2012 tarih ve 2012/3 sayılı genelgesınde gözetim belgesi ibrazı ile ithal edilebilecek bir eşya, gözetim belgesi ibraz edilmeden ithal edilmek isteniyorsa ve o eşyanın birim fiyatı gözetim belgesinde yazılı birim fiyatının altında kalıyorsa; gözetim fiyatı ile eşyanın gerçek değerini gösteren satış faturasındaki birim fiyatı arasındaki farkın, ithal beyannamesinin ''yurt dışı giderler'' adı altındaki bölüme beyan ettirilmesi ve ayrıca mükelleften ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhütname alınması halinde ithaline müsaade edileceği talimatlandırılmıştır.

Burada, Gözetim uygulaması öngörülmesi aşamasında, gözetim önlemi uygulanmasına karar verilen eşyanın, belirlenen bir kıymetin altında ithal edilmek istenilmesi halinde, somut olayımızdaki gibi gözetim belgesinin ibraz edilmemesi hali, Gümrük Kanunu hükümlerine göre tahakkuk yapılmasını gerektirir bir durum değildir. Keza, Anayasa'nın 73. maddesine göre, "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." Yani gözetim uygulaması adı altında ek vergi tahakkuk edilmesinin kanuni hiçbir dayanağı olmadığı açık olduğundan "Vergilerin Kanuniliği" ilkesine aykırı şekilde müvekkilden tahsil edilen vergilerin geri verilmesi gerekmektedir.

Keza, Danıştay 7. Dairesi’nin 2019 yılında verdiği kararında ilk derece mahkemesinin aşağıdaki kararını onamıştır. Bahsi geçen kararda tahsil edilen vergilerin eşyanın gerçek kıymeti üzerinden alınması gerektiği hususu aynen şöyle ifade edilmiştir ;

"İlk Derece Mahkemesi kararının özeti, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine vermiş olduğu ihlal kararı üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda, eşyanın beyan edilen birim kıymetinin ihracatçıya ödenen gerçek kıymet olmadığı yönünde davalı idarece yapılmış somut bir tespit bulunmadığı, salt gözetim kıymet farkı nedeniyle yüksek beyan edilen birim kıymetin eşyanın 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmiş gerçek satış bedeli olmadığı, dolayısıyla ortada kanunen ödenmesi gereken herhangi bir vergi bulunmadığı, gözetim önlemlerinin yanlış uygulanması suretiyle davacıdan fuzulen tahsil edildiği açık olan gümrük vergilerinin geri verilmesi istemi üzerine tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir."

Mezkur Danıştay kararından da anlaşılacağı üzere; ortada kanunen fazladan ödenmesi gereken bir vergi bulunmadığı gibi gözetim önlemlerinin yanlış uygulanması sebebi ile fuzulen tahsil edilen verginin geri verilmesi istemi üzerine tesis edilen ret işleminde hukuka uyarlık bulunmayacaktır.


Vergi Hukuku hakkında "Tatil Yapmak İsteyen Vergisini Ödeyecek" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Vergi Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page