top of page

İcra Takibi Nasıl İptal Edilir?

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

İcra takibinin iptali, taliki yahut geri bırakılmasına karar verilmesi konuları, İcra ve İflas Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre aşağıdaki sebeplerin gerçekleşmesi halinde borçlu; her zaman icra mahkemesine başvurarak takibin iptaline, talikine veya geri bırakılmasına karar verilmesini isteyebilir.


Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde borçlu, icra dairesi dışında borcunu itfa etmiş, alacaklı borçluya mehil vermiş veya alacak zamanaşımına uğramış olabilir. Bu gibi hallerde esas olan, alacaklının takibe devam etmemesidir; ancak alacaklının takibi devam ettirmesi durumunda, bu işlemler icra dairesi dışında gerçekleştiğinden, icra dairesi takibe devam eder. Borçluyu bu gibi durumlardan koruyabilmek için ise İcra ve İflas Kanunu’nun 71. maddesi ile icra takibinin iptali ve taliki müessesesi kabul edilmiştir.


1- Borcun Sona Erdirilmiş Olması

Borcumu Ödediğim Halde İcra Takibi Devam Ediyor, Ne Yapmalıyım?

Takip başlatıldıktan sonra, borçlunun borcunu icra dairesine ödemek suretiyle sona erdirmiş olması halinde, İcra ve İflas Kanunu’nun 71. maddesi çerçevesinde takibin iptali kurumuna müracaat edilmesi gerekmez. Zira ödeme ile birlikte takip sona ereceğinden takibin iptalinin talep edilmesine ihtiyaç kalmaz. Ancak borçlu, icra dairesi dışında, haricen alacaklıya veya vekiline bir ödeme gerçekleştirecek olursa, bu ödemenin doğrudan takip açısından sonuç doğurması mümkün değildir. Alacaklı, haricen ödemeye rağmen takibe devam edilmesini talep edecek olursa, icra dairesinin bu talebin gereğini yerine getirmesi icap eder.

Borç, takibe konu bir miktar para alacağının “ödenmesi” ile sona erdirilebileceği gibi,

Borcun sona erdirilmesi sebebiyle takibin iptaline karar verilebilmesi için, Kanun borçlunun elinde bazı belgelerin bulunmasını aramıştır. Buna göre, borcun sona erdirilmesi sebebiyle takibin iptali kararı verilebilmesi için borçlunun bu hususu, imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş veya noter tarafından tasdik edilmiş bir belge ile ispatlaması gerekir.


2- Borçluya Mehil Verilmiş Olması

Alacaklının, takibin kesinleşmesinden sonraki bir dönemde, icra dairesi dışında borçluya borcunu ödemesi için bir mehil vermiş olması durumunda, alacaklının mehil süresi içinde takibe devam etmek istemesi üzerine, takibin taliki talebiyle icra mahkemesin başvurabilmesi mümkündür.

Borçluya mehil verilmesi sebebiyle takibin taliki kararı verilebilmesi için, borçlunun kendisine süre verildiğini imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş veya noter tarafından tasdik edilmiş bir belge ile ispatlaması gerekir. İcra takibinin ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tarafından mehil verilen tarihten itibaren hesaplanmak suretiyle takibin ertelendiği tarih de icra mahkemesi kararında gösterilir.

İcra takibin ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tarafından mehil verilen tarihten itibaren hesaplanmak suretiyle takibin ertelendiği tarih de icra mahkemesi kararında gösterilir.


3- Borcun Zamanaşımına Uğramış Olması

Takibin kesinleşmesinden sonra, takibe konu kılınmış alacak -haciz veya satış isteme sürelerinin geçmiş olduğu durumlarda dahi takibin sona ermemesi sebebiyle- zamanaşımına uğrayabilir. Buna rağmen alacaklının takibe devam etmek istemesi durumunda, borçlu icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir.

Buna göre, takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada alacağın zamanaşımına uğraması halinde, borçlu icra mahkemesine müracaat ederek takibin geri bırakılmasına karar verilmesini isteyebilir. Yukarıda zikredilen iki sebepten farklı olarak, zamanaşımı sebebiyle müracaat edilmesi durumunda borçlunun ayrıca bir belge göstermesine ihtiyaç yoktur. Zira alacağa ilişkin zamanaşımı süresi takibe dair her bir işlemle kesilmektedir ve son işlem tarihinin takip dosyasından anlaşılması mümkündür. Buna göre alacaklının, takip dosyasında yer alan son işlem tarihinden sonraki bir dönemde zamanaşımının durduğunu veya kesildiğini resmi belgeler ile ispatlaması gerekir. Aksi takdirde icranın geri bırakılması kararı verilir.


İcra Takibi Nasıl Yapılır ve İcra Hukuku ile ilgili sorularınızı Uzman İcra Hukuku Avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden Online Avukat Görüşme Randevusu oluşturabilir, online avukatımızdan video konferans veya telefon ile online hukuki danışmanlık alabilirsiniz.


Zaman kaybetmeden avukatlarımızla iletişime geçin ve sorununuzu hemen çözün. Hemen tıklayın ve Uzman İcra Hukuku Avukatı ile telefonla görüşmeye başlayın.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page