top of page

İdare Hukuku Danıştay Kararları

Güncelleme tarihi: 31 Eki 2022

İdare hukukunun temel ilkelerinden bir tanesi kazanılmış hak prensibidir. Bu ilkeye göre sonradan yapılan yasal düzenlemeler mevcut hakların zedelememelidir. Kazanılmış haklara saygı ilkesi yargı içtihatları sonucu ortaya çıkan bir prensiptir. Anayasa Mahkemesi bu ilke ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlarında bu ilkeye uygun düzenlemeler yapılması gerektiği görüşündedir (Bkz. AYM, E.2017/47, K.2017/84, 29/3/2017, § 15). Danıştay da idarenin kazanılmış haklara saygı ilkesine uygun işlemler yapması gerektiğini savunmaktadır. Ancak bu ilkenin uygulanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda kazanılmış hakların doğumu için ilgili düzenlemenin yürürlükte kaldığı sürede bu haklar hukuka uygun olarak edinilmelidir. (Bkz.Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2020/3257 E., 2022/2101 K.)

Danıştay'a göre idare takdir yetkisini kullanırken kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak hareket etmelidir. Danıştay 13. Dairesi kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin yatırılacağı bankanın belirlendiği ihale ile ilgili bir karar vermiştir. Bu kararında Özel Daire söz konusu ihalenin 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne uygun olarak istekli bankalardan teklif alınarak yapılması gerektiğine vurgu yapmıştır. En avantajlı teklif sahiplerinin belirlendiği ihalede, komisyonun takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanmadığına ilişkin herhangi bir tespit de olmadığının altını çizmiştir. (Bkz. Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2022/2666 E., 2022/3013 K.)

İdarenin kanuniliği ilkesine göre, idarenin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemlerin yasal dayanağı olması gerekmektedir. Bu ilke hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucudur. Danıştay 6. Dairesi, incelemiş olduğu bir davada, davalı idarenin idari işlemin dayanağını açık bir şekilde belirtmesi gerektiğine karar vermiştir. 6. Daire yasal dayanağı belirtilmeden yapılan idari işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. (Bkz. Danıştay 6. Daire Başkanlığı 2022/260 E. , 2022/7295 K.)


Detaylı bilgi almak için, online avukat danışma hizmeti kapsamında yazının sahibi uzman avukatımıza linke tıklayarak sorunuzu sorabilirsiniz.
16 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page