top of page

İhtiyati Haciz Nedir?

Güncelleme tarihi: 12 Tem 2023

İhtiyati haciz, bir alacağın tahsili için borçlu kişinin malvarlığı üzerinde geçici olarak bir hak edinilmesi anlamına gelir. İhtiyati haciz, alacaklı tarafından talep edilir ve bu kararın alınmasında alacaklı tarafından ciddi bir alacağın var olduğu ve borçlunun malvarlığından ödeme yapmayacağına dair ciddi şüphelerin olması gerekir. İhtiyati haciz, borçlu kişinin malvarlığına geçici olarak el konulmasını sağlar. Bu, borçlu kişinin mal varlığının satılmasını veya başka şekillerde tasfiye edilmesini mahkeme kararıyla önleyebilir veya borçlunun mal varlığındaki değerli varlıkların korunmasını sağlayabilir.


İhtiyati Haczin Konusu Nedir?

İhtiyati haciz, bazı durumlarda vadesi gelmemiş veya gelmiş para borçları için talep edilebilir. Bununla birlikte, ihtiyati haciz talep edilebilmesi için borcun rehinle temin edilmemiş olması gerekmektedir. Para borcu dışındaki borçlar için ihtiyati haciz talep edilemez. Rehinle temin edilmemiş para borcunun alacaklısı, borçlunun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Bu mallar borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olabilir.


İhtiyati Haczin Şartları Nelerdir?

  • Alacak, rehinle teminat altına alınmamış olmalıdır.

  • Kural olarak ilgili alacağın vadesi gelmiş olmalıdır.

  • Alacağın para alacağı olması gerekmektedir.

  • Alacak için ihtiyati haciz yapılmasını yaklaşık olarak olsa bile haklı gösterecek kanıtların bulunması gerekmektedir.

  • İhtiyati haciz talebi kabul edilen alacaklının başvurduğu mahkemeye teminat yatırması gerekmektedir. Eğer alacak bir mahkeme kararına dayanıyorsa teminat yatırılmasına lüzum yoktur.

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Fark Nedir?

  • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir, ikisi de bir hukuki süreçte malvarlığının korunması amacıyla kullanılan araçlardır. Ancak aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklar başlıca şunlardır:

  • İhtiyati haciz yalnızca para alacakları için geçerliyken, ihtiyati tedbir ise para dışındaki hakları da kapsar.

  • İhtiyati haciz, para alacağı için güvence sağlar ancak ihtiyati tedbir, önleyici niteliğindedir.

  • İhtiyati haciz uygulamasının tamamlanması için icra dairesine başvuru süresi 10 günken, ihtiyati tedbirin uygulanması için başvuru süresi 1 hafta olarak belirlenmiştir.

  • İhtiyati tedbirin tamamlanması yalnızca dava yoluyla mümkünken, ihtiyati haciz için dava veya takip açmak gerekir.

İhtiyati Haciz Talebi Nasıl İstenir?

İhtiyati haciz, borcun niteliğine bağlı olarak asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesinden bir dilekçe ile istenebilir. Alacaklı, alacağı ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığına dair delilleri mahkemeye sunmakla yükümlüdür.

Mahkeme, tarafları dinleyip dinlememekte serbesttir. Uygulamada çoğunlukla duruşma yapılmadan ve borçlunun dinlenmeden karar verildiği görülmektedir.


İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararına Karşı İtiraz Edilebilir mi?

İhtiyati haciz talebi reddedilirse alacaklı, istinaf kanun yoluna başvurabilir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu konuda verdiği karar kesindir.


İhtiyati Haciz Kararına Karşı Borçlu İtiraz Edebilir mi?

Borçlu, kendi üzerine yapılan hacizlerde haczin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihtiyati haciz kararı veren mahkemeye itiraz edebilir. Borçlu, mahkemenin yetkisine, ihtiyati haczin dayandığı sebeplere ve teminata karşı itiraz edebilir.

Ayrıca ihtiyati haciz sebebiyle zarar gören üçüncü kişiler de, ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz etmek için ihtiyati haczi öğrendikleri tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edebilirler.


Üzerinde İhtiyati Haciz Olan Mal Satılabilir mi?

İcrai hacizlerde haciz, satışa engel değildir. Ancak söz konusu malın satılması halinde haciz düşmez ve yeni alıcısı haczi kabul ederek söz konusu malı almış olur. Borcun ödenmemesi durumunda söz konusu mal, icra yoluyla satışa çıkarılabilir.


İhtiyati Haciz ve İcra Hukuku konusu ile ilgili uzman icra hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page