top of page

Kadına ve Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet Cezaları arttırıldı

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler aşağıda özet şekilde derlenmiştir.


· Kravat İndirimi Kaldırıldı: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun (“TCK”) 62. maddesinde düzenlenen “Takdiri İndirim Nedenleri” hallerinden olan failin duruşma esnasındaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli, tutum ve davranışları takdiri indirim nedeni olmaktan çıkartılmıştır. Ayrıca ilgili maddeye failin yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışlarının takdiri indirim nedeni olarak sayılacağı hususu eklenmiştir.


· Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Ceza Arttırıldı: TCK’nın 82. maddesinde düzenlenen “kasten öldürme suçunun”, 86. maddesinde düzenlenen “kasten yaralama suçunun”, 94. maddesinde düzenlenen “işkence suçunun”, 96. maddesinde düzenlenen “eziyet suçunun” ve 106. maddesinde düzenlenen “tehdit suçunun” kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza arttırılmıştır.


· Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlarda Ceza Arttırıldı: TCK’nın 113. maddesinde düzenlenen “Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi suçunun” konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde verilecek ceza arttırılmıştır.


· “Israrlı Takip” Tanımı ile Yeni Suç Eklenmiştir: TCK’nın 123. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen maddede “Israrla Takip” suçu düzenlenmiş olup işbu suç şikayete tabi tutulmuştur. Suçun tanımı ve müeyyidesi şu şekildedir:

o “Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

o Bu suçun; çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; bu suç sonucunda mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olunması; bu suçun hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi durumlarında suçun failine verilecek olan ceza arttırılmıştır.


· Kadına ve Sağlık Çalışanına Karşı Şiddet Halinde “Tutuklama” Getirildi: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un (“CMK”) 100. maddesi 2. fıkrasında düzenlenen “tutuklama nedenleri” arasında düzenlenen katalog suçlar arasına “Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu” ve “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu” dahil edilmiştir. Yapılan düzenleme sonucunda, bu suçların işlendiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var olarak kabul edilecektir.


· Avukat İsteme Hakkı Genişletilmiştir: CMK’nın 234. maddesinin 1. fıkrasına eklenen bent ile mağdur veya şikayetçinin soruşturma ve kovuşturma evresinde vekili bulunmaması durumunda; cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında baro tarafından kendisine avukat isteme hakkı sağlanmıştır. Aynı suçlar için avukat isteme hakkı, “katılanın hakları” başlıklı 239. maddesine eklenen ibare ile katılan için de sağlanmıştır.


· Israrlı Takip Suçunda “Uzlaştırma” Engellendi: CMK’nın “Uzlaştırma” başlıklı 253. maddesinde yapılan değişiklik ile soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, (...) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemezken işbu maddeye ısrarlı takip suçu da eklenerek ısrarlı takip suçunun da uzlaştırmaya tabi olmadığı belirtilmiştir.


· Sağlık Çalışanlarına Soruşturma İzni Verilmesi Usulü Değiştirilmiştir: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa ek madde eklenmiştir. Bu eklenen madde ile Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağı, soruşturma izninin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin 4483 sayılı Kanunun 7’nci maddesindeki sürelerin iki kat olarak uygulanacağı ve Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği, yukarıda sayılan sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bir yıl içinde karar verileceği ve verilecek kararların usulleri düzenlenmiştir. Aynı Kanuna eklenen ek madde ile yukarıda sayılan sağlık mensupları hakkında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından ilgili maddenin uygulanmayacağı ve soruşturma veya kovuşturmalara devam olunacağı düzenlenmiştir.

7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
.pdf
PDF dosyasını indir • 458KB

Yapılan değişikler ve yeni düzenlemeler yukarıdaki tabloda detaylı şekilde gösterilmiştir.


Ceza Hukuku hakkında "Ruhsatsız silah taşıma cezası nedir" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Ceza Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page