top of page

Maaş Haczi Müzekkeresi Nedir?

Maaş haczi müzekkeresi, bir alacaklının talebi üzerine ve alacağını tahsil etmek amacıyla icra dairesi tarafından işveren yazılan bir yazıdır. Bu müzekkerede alacaklı, borçlu olan kişinin maaşından her ay belirli bir miktar kesinti yaparak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

Maaş haczi müzekkeresi, alacaklının alacağını tahsil etmek için yasal bir yol olarak kullanılır ve borçlunun maaşından düzenli ödemelerle alacağın ödenmesini sağlar. Bu süreç, alacaklının haklarını koruyarak ve borçlunun ödemeleri düzenli bir şekilde yapmasını teşvik ederek adil bir çözüm sunar.

Bu tür bir işlemde, işveren şirket, icra dairesinden gelen müzekkerede belirtilen miktarda kesinti yaparak alacaklının talep ettiği ödemeleri düzenli olarak gerçekleştirir. Bu sayede alacaklı, borçlu kişinin maaşından belirli bir tutarı doğrudan alacaklarına yönlendirir ve böylece alacağını tahsil etme sürecini kolaylaştırır.

Maaş haczi müzekkeresi, yasal süreçlerle uygun bir şekilde yürütüldüğünde, alacaklıların alacaklarını tahsil etme hakkını korurken, borçlu olan kişinin de mali durumunu düzenlemesine ve borcunu ödemesine yardımcı olur. Bu süreçte taraflar arasında yasal haklar ve sorumluluklar gözetilir ve adaletin sağlanması amaçlanır.


Maaş Haczi Hangi Kanunda Düzenlenmektedir?

Maaş haczi İcra İflas Kanunu’nun (İİK): 355-358. Maddeleri arasında düzenlenmektedir.


Maaş Haczinde Kesinti Nasıl Olur?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. Maddesinde işçinin maaşının ne kadarının haczedilebileceği yazmaktadır. Bu maddeye göre dörtte birinden fazlası haczedilemeyecektir. Bu düzenleme neticesinde maaş haczi müzekkeresinde işveren tarafından yapılacak en fazla kesintinin oranı işçinin maaşının ¼’ü dür.


Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Süresi Kaç Gündür?

İcra Müdürlüğü’nce düzenlenip işverene gönderilen maaş haciz müzekkeresine 7 günlük süre içinde cevap verilmelidir.


Maaş Haczi Müzekkeresine İtiraz Süresi Kaç Gündür?

İcra Müdürlüğü’nce düzenlenip işverene gönderilen maaş haciz müzekkeresine 7 günlük süre içinde itiraz edilebilir.


Maaş Haczi Müzekkeresine Nasıl Cevap Verilmelidir?

İşçi İşten Ayrılmış Durumdaysa:

Maaş haczi müzekkeresi tebliğ edildiği tarih itibariyle işçi artık işyerinde çalışmıyorsa, işveren maaş haczi müzekkeresine cevaben işçinin işten ayrıldığını ve bu nedenle maaşından kesinti yapılamayacağını belirtmelidir.

Ayrıca, SGK İşten Çıkış Bildirgesi'nin eklenmesi de faydalı olacaktır. Bu şekilde işçinin işten ayrıldığına dair belgelerle birlikte alacaklıya bilgi verilir ve işçinin maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz.

İşçi Hala Çalışıyor Durumdaysa:

Maaş haczi müzekkeresi tebliğ edildiği tarih itibariyle işçi hala işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, işveren maaş haczi müzekkeresine cevaben aşağıdaki bilgileri içerecek bir yanıt vermelidir:

-İşçinin iş yerinde çalıştığı ve çalışmakta olduğu pozisyonun belirtilmesi.

-İşçinin almakta olduğu maaş tutarının net olarak belirtilmesi.

-Maaş haczi müzekkeresine konu olabilecek diğer hacizlerin varlığı durumunda, çalışanın maaşından kesinti yapılması için sıraya alındığının ifade edilmesi.

Bu şekilde işveren, alacaklıya çalışanın maaş durumunu açıkça bildirir ve varsa diğer maaş hacizleriyle ilgili sürecin takip edildiğini belirtir. Böylece alacaklı, işçinin maaşından yapılacak kesintilerin düzenli bir şekilde gerçekleştirileceğini bilir. İşçi, alacaklarını düzenli olarak ödemek için gerekli kesintilerin yapılmasına devam edecektir.


Maaş Haczi Müzekkeresine Süresi İçerisinde Cevap Vermeyen İşverenin Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Maaş haczi müzekkeresinin işverene tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde işverenin bu maaş haczine cevap vermesi zorunludur. Eğer işveren süresinde cevap vermezse, işveren şirket alacaklı talebi üzerine icra dosyasına borçlu sıfatıyla eklenir ve işveren bu borçtan, müzekkereye cevap vermediği tarih itibariyle sorumlu hale gelir. Artık alacaklı, borç tutarını işverenden talep edebilir ve her an haciz işlemlerinin gerçekleşme riski ortaya çıkar. Ancak her halükarda şirket, icra dosyasına borçlu olarak eklenmesi nedeniyle ödemiş olduğu tutarlar için işçiye rücu davayı açabilir.

İşverenin icra dosyasına borçlu sıfatıyla eklenmesi sonucunda icra dosyasına yapmış olduğu ödemelerin işçiye rücu edilmesi isteniyorsa, bu konuda işveren ve işçi arasında bir protokol imzalanması uygun olacaktır. Bu protokolde, işverenin rücu edilecek tutarları işçiye ne şekilde ödeyeceği ve ödeme sürecinin nasıl yürütüleceği belirtilmelidir. Böylece işveren ve işçi arasında net bir anlaşma sağlanır ve ödeme süreci düzenli bir şekilde ilerler.

Özetle, işverenin maaş haczi müzekkeresine zamanında cevap vermemesi durumunda icra dosyasına borçlu olarak eklenir ve borçtan sorumlu hale gelir. Ancak şirket, bu ödemeler için işçiye rücu davası açma hakkına sahiptir. Bu tür durumların netlik kazanması ve her iki tarafın da haklarının korunması için işveren ve işçi arasında bir protokol imzalanması önerilir.


İşveren Maaş Haczi Müzekkeresini Süresi İçinde Cevaplamazsa Ne Olur?

İşveren süresinde cevap vermezse, işveren şirket alacaklı talebi üzerine icra dosyasına borçlu sıfatıyla eklenir ve işveren bu borçtan, müzekkereye cevap vermediği tarih itibariyle sorumlu hale gelir. Artık alacaklı, borç tutarını işverenden talep edebilir ve her an haciz işlemlerinin gerçekleşme riski ortaya çıkar.


İşverenin Maaş Haczi Müzekkeresini 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Cevaplaması Durumunda Ne Olur?

İcra daireleri; maaş haczi müzekkeresinin işverene tebliğ tarihinden, işverenin maaş haczi müzekkeresine cevap tarihine kadar olan süreçteki maaşlarını işverenden talep eder.


Bu Süreçte İşçi İşinden Ayrılır ya da Vefat Ederse Maaş Haczi Müzekkeresinin Durumu Ne Olur?

İcra daireleri uygulamada; maaş haczi müzekkeresinin işverene tebliğ tarihinden, işverenin maaş haczi müzekkeresine cevap tarihine kadar olan süreçteki maaşlarını talep eder. Bu süreçte işçinin işten ayrılma ya da vefat etme durumu icra daireleri tarafından gözetilmeyip işverenin maaş haczi müzekkeresine cevap tarihine kadar olan kısmı hesaplamaktadır. Bu durumda yapılması gereken maaş haczi müzekkeresinin işverene tebliğ tarihinden işçinin işten ayrılma ya da vefat etme durumuna kadar olan süredeki maaş hacizlerini ödeyip geri kalan tutara itiraz etmektir. İtirazınız icra dairesi tarafından reddedilirse icra-şikâyet yolu ile konu yargıya taşınmalıdır.


Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermemenin Cezai Sorumluluğu Nedir?

Bu konu İİK’nin 357. Maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre: Kanunda belirtilen önemli bir yaptırım, maaş haczi müzekkeresine işverenin süresinde cevap vermemesidir. Bu durumda, işveren Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya tabi tutulabilir.
177 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page