top of page

Örgüt Üyeliği Suçu

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Suç örgütü kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçu Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde düzenlenmiştir. Örgüt üyeliği suçu hakkında bilgi vermeden önce örgüt kurma ve yönetme suçları hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesine göre örgüt kurma suçundan bahsedilebilmesi için bazı unsurların bir arada bulunması gerekmektedir.Suç işlemek için örgüt kurma suçunun unsurları nelerdir?

  • Bir örgütten bahsedilebilmesi için üye sayısının 3 veya daha fazla olması gerekir.

  • Suç işlemek amacıyla birleşme söz konusu olmalıdır. Dikkat edilmelidir ki suç işlenmese de suç işlemek amacıyla fiilen birleşme yeterlidir.

  • Üyeler arasında hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır.

  • Üyelerce amaçladıkları suçları işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olunması gerekmektedir.

Yargıtay tarafından belirlenen bu unsurların varlığı halinde suç örgütünün varlığından söz edilebilir.


Örgüt üyesinin nitelikleri nelerdir?

Yargıtay kararları ışığında örgüt üyeleri, örgüte kurulduktan sonra üye olan, örgüt amacı çerçevesinde herhangi bir görev üstlenen amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişilerdir.


Örgüt üyeliği suçunun oluşması için gereken unsurlar nelerdir?

  • Örgüt üyesi örgütün amacını benimsemeli, örgütün bir parçası olmayı istemeli ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak kendi özgür iradesini bir kenara bırakır ve örgüt tarafından verilen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olur.

  • Örgüt üyesi, suç örgütünün liderinden emir ve talimat almaya açıktır. Örgüt üyesi örgüt liderinden gelen talimatları sorgulamaksızın yerine getirir ve tamamen teslimiyet duygusuyla görevleri yerine getirir.

Örgüt üyeliği ile örgüte yardım etme arasındaki fark nedir?

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadan örgüte yardım eden kişi de örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Yani kişi örgüte üye olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek örgüt adına suç işlerse hem işlediği suçtan dolayı hem de örgüt üyeliğinden dolayı cezalandırılır. Ancak örgüt üyeliğinden ötürü verilecek ceza, yardımın boyutuna göre üçte bir oranına kadar indirilebilir.

Failin örgüte üye olup olmadığının tespitinde örgüte yaptığı yardımların niteliği önem kazanmaktadır. Yargıtay kararlarına göre failin, devamlılık arz etmeyecek bir şekilde, geçici bir fiil ile örgütsel faaliyetin veya suçun gerçekleşmesine yardım etmesi gerekmektedir. Eğer failin yardımları süreklilik arz ediyorsa ve fail örgüt hiyerarşisine dahil olmaya başlamışsa artık yardımdan değil örgüt üyeliğinden bahsedilmesi gerekir.

Örgüte yardım etme suçunun oluşması için ayrıca failin eylemleriyle örgüte yardım ettiğinin bilincinde olması ve yardım etmeyi istemesi gerekmektedir.


Örgüt üyeliği ile örgüt adına suç işleme arasındaki fark nedir?

Örgüt adına suç işleme suçu Türk Ceza Kanunu 220/6 maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre örgüte üye olmayan kişi örgüt adına işlediği suç münasebetiyle hem işlediği suçtan dolayı hem de örgüt üyeliğinden cezalandırılacaktır. Örgüte üye olmadan örgüt adına suç işleyen kişi örgüt hiyerarşisine dahil olmaz ve kendi iradesini örgüt iradesine teslim ederek hareket etmez. Fail kendi iradesiyle hareket etmekle birlikte örgüt adına işlediği suçu, örgütün bilgisi ve istemi doğrultusunda işler. İşlenen suç örgütün kuruluş amacıyla aynı olmayabilir suçun yalnızca örgütün işleyişine ve yapısına katkı sağlaması yeterlidir.


Suç örgütü üyeliği suçunun cezası nedir?

Suç örgütü üyeliği suçunun cezası Türk Ceza Kanunu’nun 220/2 maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar arttırılır.


Örgüt Üyeliği Suçu ve Ceza Hukuku ile ilgili konuları uzman ceza hukuku avukatı ile görüşmek için aşağıdaki bölümden ceza hukuku avukatı ile online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.Randevu oluşturmayı beklemeden Online Hukuk Danışmanı Avukatımız ile hemen telefonda görüşmek için sorunuzu iletin.
bottom of page