top of page

Reddi Miras Nedir?

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2023

Reddi Miras, miras bırakanın ölümünün ardından mirasçının mirası tüm hak ve borçları ile reddetmesidir. Bu yazımızda mirasın reddedilmesi işlemi ile ilgili detaylı açıklamalar yapacağız.


Reddi Miras Davası

Türk Medeni Kanunu madde 599 gereği bir kişinin ölümü ile mirası mirasçılarına derhal geçer. Dolayısıyla mirasçılar başka bir işlem yapmadan miras tüm hak ve borçları ile elde ederler. Ancak mirasta borçlar haklardan daha fazla ise mirasçılar mirası kabul etmek istemeyeceklerdir. Fakat bunun için mirasın reddi işlemi yapmak zorundadırlar. Yasal ve atanmış mirasçılar mirasın reddi hakkına sahiptirler. Fakat miras bırakan ölmeden mirası reddetmek mümkün değildir.

TMK md. 609'a göre mirasın reddi işlemi Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü beyanla yapılmaktadır. Mirasçının miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ret beyanında bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde mirasçı mirası kabul etmiş sayılacaktır. Mirasın reddedilmesi işlemi bir çekişmeli dava işlemi değildir, mirasın reddedildiğini ifade eden tek taraflı bir hukuki işlemdir. Sulh Hukuk Hakiminin bu işlemde bir takdir yetkisi yoktur. Mirasçının beyanını Türk Medeni Kanunu md. 609/3 gereği tutanakla tespit etmelidir.


Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddedilmesi işlemi için mirasçının Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü beyanda bulunması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 609/2 uyarınca söz konusu beyan kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Mirasın kısmen reddedilmesi mümkün değildir. Kısmen mirasın reddi halinde mirasın tamamı kabul edilmiş sayılacaktır.

Mirasçının mirası reddettikten sonra mirasın tekrar kabul edilmesi söz konusu değildir. Miras reddedildikten sonra mirasın reddedilmesi işleminin iptali davası açılması gerekmektedir. Mirasın reddi işlemini mirasçı miras bırakanın ölümünü öğrenmesinden itibaren 3 ay içerisinde yapmalıdır. Aksi halde mirasçı mirası kabul etmiş olacaktır.


Reddi miras hangi borçları kapsar?

Mirasçının mirası reddetmesi durumunda terekede yer alan tüm borçlardan sorumluluğu kalkacaktır. Dolayısıyla mirasın reddi işlemi tüm borçları kapsayacaktır.


Reddi Miras Süresi

Türk Medeni Kanunu madde 606 mirasın reddi süresi olarak 3 ayı belirlemiştir. Bu süre içerisinde miras reddedilmezse mirasçı mirası kabul etmiş olacaktır. Bu sürenin başlangıcı aynı maddeni 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkrada sürenin başlangıcı için yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar için ayrı tarihler öngörülmüştür. Buna göre yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren başlayacaktır. Vasiyetname ile belirlenen mirasçılar için ise miras bırakanın tasarrufunun kendilerine bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.


TMK md. 607'e göre terekenin koruma önlemi olarak yazımı halinde ise mirasın reddi için öngörülen süre tüm mirasçılar için işlemin Sulh Hakimi tarafından kendilerine bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Bununla beraber önemli sebeplerin varlığı halinde Sulh Hakiminin bu süreyi uzatma veya yeni bir süre verme yetkisi de bulunmaktadır (TMK md.615).


Mirasın Tüm Mirasçılar Tarafından Reddi

Mirasın tüm mirasçılar tarafından reddi halinde Türk Medeni Kanunu madde 612 uyarınca Sulh Hakimliğince mirasın tasfiye işlemi yapılması gerekmektedir. Buna göre Sulh Hakimi en yakın mirasçıların tamamı tarafından reddolunan mirası iflas hükümlerine göre tasfiye edecektir. Bu durumda Sulh Hakimi ölen kişinin tüm borçlarını terekeden karşılayacak, geriye herhangi bir hak kalırsa bu hakları mirasçılara dağıtacaktır.

Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu madde 612'de yer alan düzenleme nedeni ile mirasın yasal mirasçıların tümü tarafından reddedilmesi halinde miras bir sonraki derecede yer alan mirasçılara geçmeyecektir.


Tek Taraflı Mirasın Reddi

Türk Miras Hukuku düzenlemelerine göre mirasın reddi tek taraflı bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla sözleşmelerde olduğu gibi icap ve kabul gerektiren iki taraflı bir işlem değildir. Bununla beraber mirasın reddi işlemi çekişmesiz yargı işlemlerindendir. Fakat bu işlem için Sulh Hakiminin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Sulh Hakiminin mirasçının mirasın reddi beyanını tutanağa kaydetmesi zorunludur.


Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Miras Hukuku hükümlerine göre mirasın reddi işlemi, mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olarak iki başlık altında incelenmektedir. Mirasın hükmen reddi, TMK md.605/2 uyarınca ölen kişinin ölüm tarihinde ödemeden aciz olduğu açıksa ve resmen tespit edilmişse mirasın reddedilmiş sayılmasıdır. Bu durumda mirasın reddi süresi içerisinde söz konusu şartların varlığı halinde mirasçı mirası kabul etmezse mirası reddetmiş sayılacaktır.

Mirasın hükmen reddi halinde mirasçıların başka bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ancak mirasçıların tespit davası açarak mirasın hükmen reddinin tespit edilmesini istemeleri mümkündür. Yukarıdaki şartların sağlanması halinde mirasçılar kendileri aleyhine terekede yer alan borçlar nedeni ile açılan icra takiplerinde mirasın hükmen reddi savunması yapabilirler.


Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Mirasın gerçek reddi, mirasçının mirası reddettiğini beyan etmesi işlemidir. TMK md. 610'a göre miras yasal süre içerisinde reddedilmezse kabul edilmiş olacaktır. Ancak mirasçı 3 aylık süre içerisinde mirası istemediğini beyan ederse yani miras reddederse mirasçı sıfatını kazanamayacaktır. Dolayısıyla mirasta yer alan hakları edinemeyecektir. Aynı zamanda mirasta yer alan borçlardan da sorumlu olmayacaktır.


Reddi Miras Bozulur Mu?

Miras reddedildikten sonra mirasçının tek taraflı olarak bu işlemden vazgeçmesi mümkün değildir. Ancak mirasçı yanılma, aldatma ve korku nedeni ile bu beyanda bulunduğunu iddia etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda mirasçının mirasın reddi beyanının iptali talebinde bulunması mümkündür.

Ayrıca TMK md. 617 ve 618'de alacaklıları koruyan düzenlemeler yer almaktadır. TMK md.617'e göre borca batık mirasçı mirası reddederse mirasçının alacaklılarının ret tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mirasın reddi işleminin iptalini isteme hakları bulunmaktadır. Bu davanın açılabilmesi için mirasçı alacaklılarına zarar vermeyi amaçlamalıdır. Bununla beraber TMK md. 618'ye göre ödemeden aciz bir kişinin ölmesi halinde ölen kişinin mirasçıları ölümden önceki beş yıl içerisinde ölen kişiden almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermek zorunda oldukları haklar ölçüsünde sorumlu olacaklardır.


Miras hukuku dikkatli bir şekilde incelenmesi ve hukuki destek alınması gereken geniş bir hukuk dalıdır. Aşağıdaki bölümden miras hukuku işlemleriniz için uzman avukatımızla online avukat görüşmesi planlayabilirsiniz.59 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page