top of page

Türk Hukukunda Af Nedir? 

Af, Türk Ceza Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenme alanı bulmuştur. İlgili hükme göre; 


Türk Ceza Kanunu Madde 65: 

(1) Genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

(2) Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.

(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.


Af Kurumunun Hukuki Dayanakları Nedir? 

Genel ve özel affın hukuki dayanağı, Anayasa'da yer almaktadır. Anayasa'nın 87, 104 ve 169. maddeleri, genel ve özel af konularını düzenlemektedir.


Genel Af Ve Özel Af Çıkarma Yetkisi Kimindir?

Genel veya özel affı çıkarma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. TBMM üye tam sayının 3/5 çoğunluğuyla genel veya özel af ilan edebilir. (m.87)

Cumhurbaşkanı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak üzere özel af çıkarma yetkisine sahiptir. (m.104)


Genel Aftan Yararlanamayacak Suç Nedir?

Sadece orman suçları için genel veya özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. (m.169) 


Genel Af – Özel Af Ayrımı Nedir?

Genel af: Ceza hukukunda bir tür ceza affıdır ve kamu davasının düşmesi veya cezanın tüm sonuçlarının kaldırılması sonucunu doğuran bir hukuki düzenlemedir. Genel af yoluyla sadece belirli bir suça dair affın çıkarılması da mümkündür.

Özel af : Hapis cezasının infazının sona erdirilmesi, infaz süresinin kısaltılması veya cezanın adli para cezasına çevrilebilmesini sağlayan bir diğer ceza hukuku kurumudur. Özel af, ceza affından bağımsız olarak, belirli bir grup insanı veya bir bireyi etkileyebilecek şekilde düzenlenebilir.


Genel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Genel af, ceza hukuku alanında cezanın tüm hukuki sonuçlarını ortadan kaldıran bir hukuki düzenlemeyi ifade eder. Genel affın hukuki sonuçları şunlardır:

  1. Kişi hakkında kamu davası açılmışsa, dava düşer.

  2. Tutuklu bulunan kişi, derhal tahliye edilir.

  3. Soruşturma aşamasındaki bir suç için takipsizlik kararı verilir.

  4. Genel affa uğrayan suç, kişinin adli sicil kaydından silinir.

  5. Disiplin cezalarının hukuki sonuçlarını da ortadan kaldırır.

  6. Genel affa uğrayan suç hakkında tekerrür hükümleri uygulanmaz.


Özel Affın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Özel af, ceza mahkumiyetinin etkisini sürdürdüğü, cezanın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmadığı bir ceza hukuku düzenlemesidir. Özel af, cezanın infazına etki eder ve aşağıdaki sonuçları doğurabilir:

  1. İnfaz kurumunda geçirilecek süreler kısaltılabilir.

  2. Hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

  3. Özel affa uğrayan kişi, aynı suçu tekrar işlerse tekerrür hükümleri uygulanabilir.

  4. Hapis cezasının infazının sona erdirilmesine karar verilebilir.

4 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page