top of page

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, failin iradesine bağlı olarak belli bir kişiye gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi bir kötülüğün bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçu, bir kişiye haksız bir zarar veya kötülüğün bildirilmesiyle işlenir. Bu bildirim sözlü olarak yapılabileceği gibi davranışlarla da gerçekleştirilebilir. Örneğin, "Seni mahvedeceğim" gibi sözler basit tehdit suçu olarak değerlendirilirken, silahı göstererek gözdağı verme şeklindeki davranışlar silahlı tehdit suçunu oluşturur.

Tehdit suçunda korunan hukuki değer, kişilerin iç barışı, karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür. Fail, tehdit boyutunu aşacak söz veya davranışlar sergilerse "şantaj suçu" oluşabilir.

Tehdit suçu, 5237 sayılı TCK’nın 106. maddesinde düzenlenme alanı bulmuştur. Buna göre:

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.


Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit suçu, ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler aleyhine bu suç işlenemez.


Tehdit Suçunda Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Tehdit suçu, malvarlığına veya sair kötülüğe yönelik basit şekliyle birlikte, diğer nitelikli halleri de içerir. Basit şekliyle malvarlığı değerlerine yönelen tehdit suçu, şikayete bağlı bir suçtur ve şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlar.

Ancak, tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şekli ve diğer nitelikli halleri, şikayete bağlı suçlar kategorisine girmez. Bu tür suçlar için şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir.


Tehdit Suçunda Uzlaştırma Prosedürü Uygulanır mı?

Tehdit suçunun temel şekli, Türk Ceza Kanunu'nun 106/1. maddesinde düzenlenen suçlardan biridir ve taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektirir. Uzlaşma kapsamına giren suçlarda, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanmalıdır. Uzlaşma sağlanamazsa soruşturma veya yargılama devam ettirilir.


Tehdit Suçu Nelere Yönelik İşlenebilir?

+Yaşama Hakkına Karşı

+Vücut Dokunulmazlığına Karşı

+Cinsel Dokunulmazlığa Karşı

+Malvarlığına Karşı

+Bir Kişiye Karşı Açıkça Kötülük Yapacağından Bahisle


Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

TCK 106. Maddenin 2. Fıkrasında yazdığı üzere:

1-Silahla,

2-Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

3-Birden fazla kişi tarafından birlikte,

4-Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

Nitelikli tehdit suçunun işlenmesi halinde TCK m.106/2 maddesi uyarınca faile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.


Gıyapta Tehdit Suçu Nedir?

Türk Ceza Hukuku'na göre gıyapta tehdit suçu, bir kişinin başkasının gıyabında, yani o kişinin bulunmadığı bir zamanda, tehdit içeren sözler sarf etmesiyle ortaya çıkar. Fail, iletme kastı taşıyarak, tehdit içeren sözleri mağdura iletecek bir kişiye yönelik olarak söylemelidir.

Gıyapta tehdit suçunun unsurları şunlardır:

1- Failin iletme kastı taşıması: Fail, tehdit içeren sözleri mağdura iletmesi muhtemel bir kişiye yönelik olarak söylemeli ve bunu bilerek ve isteyerek yapmalıdır.

2- Mağdurun gıyabında tehdit içeren sözlerin söylenmesi: Tehdit içeren sözler, mağdurun bulunmadığı bir zamanda söylenmelidir.

Bu suç, mağdurun itibarının zedelenmesine, korku ve endişe duymasına, psikolojik baskı altında kalmasına yol açabilir. Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde gıyapta tehdit suçu düzenlenmiştir ve bu suçun cezası, hukuki değerlendirme ve olayın niteliğine bağlı olarak değişebilir.


Tehdit suçu ve ceza hukuku ile ilgili sorularınızı uzman ceza hukuku avukatımıza online görüşme ile hemen sormak için aşağıdaki bölümden online ceza hukuku avukatı görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page