top of page

Vekaletname Nedir?

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye veya avukata, kendi adına hukuki işlemleri yürütmek veya temsil etmek için verdiği yazılı bir belgedir. Vekaletname, vekilin vekâlet verenin adına hareket etme yetkisini belirtir ve vekalet ilişkisinin kurulmasını sağlar. Vekaletname, vekâlet verenin iradesini yansıtan ve vekilin yetkilerini sınırlayan bir sözleşme niteliği taşır.


Vekaletname Vermek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Avukata vekalet vermeyi talep eden kişinin, yasal olarak belirlenen bazı şartları taşıması gerekmektedir. Vekalet verilecek kişinin akli dengesinin sağlam olması ve 18 yaşını doldurmuş olması temel gereklilikler arasında yer alır. Bu şartları taşımayan kişilerin, avukata vekalet verme ve avukatın adına hareket etme yetkisi bulunmamaktadır.


Avukata Nasıl Vekalet Verilir?

Ülkemizde vekalet düzenleme yetkisi noterlere verilmiştir. Noter, vekalet verecek kişinin ve vekalet alacak kişinin bilgilerini aldıktan sonra, hangi konuda vekalet verileceğini vekalet talep eden kişiye sorar (genel avukatlık, özel avukatlık vb.). Daha sonra, kişi adına vekalet verilecek konular noter huzurunda hazırlanan vekaletnameye ayrı ayrı eklenir. Ardından, hazırlanan bu sözleşme vekalet talep eden kişiye imzalatılır ve birer kopyası noterde saklanmak üzere verildikten sonra vekaletname işlemleri tamamlanmış olur.


Özel Dava Vekaletnamesi Nedir?

Sadece belirli bir veya birkaç dava veya icra takibi için verilen vekaletnameler özel dava vekaletnamesi olarak adlandırılır. Bu durumda, vekalet alan avukat sadece vekaletnamede belirtilen iş ve işlemler konusunda müvekkilini temsil edebilir, fakat diğer iş ve işlemleri gerçekleştiremez.


Genel Dava Vekaletnamesi Nedir?

Aynı şekilde, genel dava vekaletnamesi ile avukat, müvekkilinin açtığı veya açabileceği ve müvekkile karşı açılan tüm davaları takip edebilir. Genel dava vekaletnamesi ile vekil (avukat), yasada ve vekaletnamede tanınan haklar ve yetkiler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür. Ancak, genel dava vekaletnamesi ile alım-satım, bağış gibi tasarruflar gibi özel yetkiler verilmemiştir, bu tür işlemleri avukat müvekkili adına gerçekleştiremez


Ahzu Kabz Yetkisi Nedir?

Ahzu Kabz yetkisi, avukatların müvekkilleri adına yatırılan parayı çekebilmeleri için gereken yetkidir. Avukat eğer bu yetkiye sahip değilse dosyada bulunan parayı çekme işlemini gerçekleştiremez. Ancak, avukatlar arasında yapılan bir anlaşma sonucunda, dosyada bulunan para avukatın hakkı olarak kabul edilir. Bu sebeple, avukatlar dosyada bulunan parayı çekmekle yükümlüdür ve bu işlem için Ahzu Kabz yetkisinin olması gerekir.


Vekalet İlişkisi Nasıl Sonlanır?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (“TBK”) 512. maddesinde göre, “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca TBK’nın 513. maddesinde “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu hüküm ile vekalet ilişkisinin nasıl sonlanacağı düzenlenmiştir.


Davaların Avukat ile Takip Edilmesi Zorunlu Mudur?

Hayır, davaların avukat ile takip edilmesi zorunlu değildir. Taraflar davalarda kendilerini savunma veya haklarını arama hakkına sahiptirler. Ancak, davalar karmaşık hukuki süreçler içerebilir ve yasal bilgi ve tecrübe gerektirebilir. Bu nedenle, bir avukatın yardımı ve temsilinin tercih edilmesi genellikle daha uygun ve etkili olabilir. Avukat, davaların hukuki yönlerini anlamak, doğru savunmayı hazırlamak ve mahkemede müvekkilini temsil etmek konularında uzmanlığa sahiptir. Bu nedenle, bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak, dava sürecini daha etkin ve başarılı bir şekilde yönetme olasılığını artırabilir.
345 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page