top of page

Vergi Hataları ve Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Güncelleme tarihi: 13 Tem 2023

Vergi hataları ve vergi hatalarının düzeltilmesi Vergi Usul Kanunu’nun 116-126. Maddelerinde düzenlenmiştir. Vergi hatası kanunda, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar dolayısıyla haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması şeklinde tanımlanmaktadır.

Vergilendirme hataları Vergilendirme Hataları ve Hesap Hataları olmak üzere 2 başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Vergi hatalarının düzeltilmesi ise yargı yoluna gitmeksizin vergi hatalarının mükellefin başvurusu üzerine veya resen vergi dairesi tarafından idari olarak düzeltilmesidir.Vergi Usul Kanunu’nda Hesap Hataları Nelerdir?

Hesap hataları Vergi Usul Kanunu’nun 117. Maddesinde düzenlenmektedir. Hesap hataları, vergi miktarına ilişkin maddi hatalardır. Hesap hatalarının tamamı yargı yoluna başvurmaksızın idari yolla düzeltilmektedir. Vergi miktarına ilişkin hesaplar Matrah Hataları, Vergi Miktarında Hatalar ve Mükerrer Vergilendirme olarak açıklanmaktadır.


1. Matrah Hataları:

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde kullanılan değer veya miktardır. Matraha belirli bir vergilendirme oranının uygulanması sonucu ödenmesi gereken vergi miktarı hesaplanır. Doğal olarak matrahın hesaplanması ödenmesi gereken verginin miktarını da etkilemektedir. Matrahın fazla hesaplanması durumunda, ödenecek verginin miktarı da artmaktadır.


2. Vergi Miktarında Hatalar:

Vergi miktarındaki hatalar vergi oranlarının ve tarifelerin yanlış uygulanmasından kaynaklanan hatalardır. Vergi oran ve tarifelerinin hatalı uygulanması, mahsupların hiç yapılmaması ya da hatalı yapılması veyahut ilgili belgelerde hesaplanan ya da gösterilen verginin eksik ya da fazla olması durumları, vergi miktarında yapılan hatalardır.


3. Verginin Mükerrer Olması:

Mükerrer vergilendirme, aynı vergi dönemi içerisinde, aynı matrah için birden fazla vergi istenmesi ya da alınmasını ifade eder.


Vergi Usul Kanunu’nda Vergilendirme Hataları Nelerdir?

Vergilendirme hataları, mükellefiyete ilişkin tespit ve değerlendirme yapılan hatalardır


1. Mükellefin Şahsında Hata:

Mükellefin şahsında hata, verginin asıl borçlu yerine başka bir kimse adına kesilmesidir.


2. Mükellefiyette Hata:

Mükellefiyette hata kendisine vergi borcu düşmeyen, vergiye tabi olmayan ya da vergiden muaf olan gerçek veya tüzel kişiden vergi istenmesi veya vergi alınmasıdır.


3. Verginin Konusunda Hata:

Vergi konusuna girmeyen ya da vergiden istisna edilmiş gelir, servet, değer ve belge ve işlemler üzerinden vergi istenmesi yada alınmasıdır.


Vergilendirme ve Muafiyet Döneminde Hatalar Nelerdir?

Vergilendirme dönemi vergi tarhına esas olan zaman birimidir. Vergileme döneminde vergi tarh ve tahsil edilir. Muafiyet dönemi ise belirli bir dönemle sınırlı olmak üzere vergi alınmamasını ifade eder. Vergilendirme döneminde hata, verginin döneminin yanlış gösterilmesi veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.


Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yolları Nelerdir?

Vergi hataları mükellefiyet tarafından ortaya çıkarılabileceği gibi bazen de idare kendiliğinden bu hataların farkına varabilmektedir. Bazı durumlarda bariz olarak ortada olan vergi hataları söz konusudur. Bu durumda idare vergi hataları idare tarafından "resen düzeltme" şeklinde düzeltilir. Aleyhine resen düzeltme yapılan kişiler söz konusu işlemi vergi mahkemelerinde dava konusu edebilirler.

Ayrıca mükellefler de vergi işlemlerindeki hataların giderilmesi ve ilgili hatanın düzeltilmesini düzeltme zamanaşımı içerisinde vergi dairesinden talep edebilmektedirler. Zamanaşımı süresi vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı izleyen takvim yılının başından itibaren beş yıldır.


Vergi Mahkemesinde Düzeltme Yoluna Başvurulması

Mükellefler vergi işlemlerindeki hataların düzeltilmesi için vergi dairesine başvurabilirler. Vergi Dairesi düzeltme işlemlerini 30 gün içinde karara bağlar. Vergi hatalarındadüzeltme işlemini yerinde görülmediği takdirde bu yazı ile mükellefe bildirir. Mükellefe 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde düzeltme işlemi zımnen reddedilmiş sayılır. Düzeltme isteminin reddi bildirimi veya düzetme isteminin reddedilmiş sayılmasından itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açma yoluna gidilebilir.


Düzeltme ve Şikayet Yollarından Sonra Açılan Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Vergi hatalarında düzeltme ve şikayet üzerine açılan davalarda görevli yargı yeri şikayet dilekçesinin verildiği Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu yerin Vergi Mahkemesidir.


Vergi Hataları, Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Vergi Hukuku ile ilgili sorularınızı uzman vergi hukuku avukatı ile online görüşme yaparak sormak için aşağıdaki bölümden hemen online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.
İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page