top of page

Vergi İncelemesi Nedir? Ne Zaman Yapılır?

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2022

Vergi İncelemesi Nedir?

Vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla incelemeye yetkili olanlar tarafından, incelemeye tabi olanların defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan ayrıntılı araştırmadır.

Vergi incelemesi yapanlar, kayıt ve belgelerin yanı sıra mükellefin fiili durumunu araştırıp incelemek suretiyle gerçek matrahı ve ödenmesi gereken vergiyi tespit edebilirler.


Yetkili Olanlar

Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.

Vergi incelemesi yapanlar yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir belge bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler


Tabi Olanlar

Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidirler.


İnceleme Zamanı

Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir.

İnceleme tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re'sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhıyatın ikmaline mani değildir.


İncelemenin Yapılacağı Yer

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.

Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet verilir.


İnceleme Sırasında Uyulması Gereken Esaslar

Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar:

  1. İncelemeye tabi olana, bunun konusunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler;

  2. Vergi incelemesine başlanıldığında incelemeye başlama tutanağı düzenlenir ve bir örneği incelemeye tabi olan kişiye verilir.

  3. Yine inceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir

  4. Mevzuata göre incelemenin bitim tarihi vergi inceleme raporunun vergi dairesine teslim edildiği tarihtir.

  5. Vergi kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler.

  6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

İnceleme Tutanakları

İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilir. İlgililerin itirazları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların bir nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir.


Vergi Hukuku hakkında "İhaleden Doğan Damga Vergisinin Ödenmemesi" ve benzeri konulardaki içeriklere ulaşmak ve Vergi Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page