top of page

Kredi Çekerken İstenen Hayat Sigortası Nedir?

Güncelleme tarihi: 7 Ara 2022

Kredili Hayat Sigortası, bireysel kredi kullanan banka müşterilerinin, yaşam kaybı veya tam ve daimi maluliyet durumunda, kredi borcunu sigorta teminatı kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür. Kredi kullanımı kapsamında hayat sigortası yaptırılması zorunlu olmamasına rağmen hem bankaların alacaklarını güvence altına almak hem de borçlunun ailesine karşı güvence oluşturmak için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.


Yakınım Öldü. Hayat Sigortası Sayesinde Ödenen Kredi Miktarını Geri Alabilir Miyim?

Borçlu banka müşterisinin, yaşamını kaybetmesi durumunda, hasar tarihi itibariyle geçerli olan teminat tutarı sigorta şirketi tarafından bankaya ödenir. Teminat tutarı, kredi borç bakiyesi ve aylık kredi faiz oranına bağlı olarak yıllık azalmaktadır. Düzenlenen poliçe kapsamına bağlı olarak daha önce müşteri tarafından bankaya ödenmiş kredi miktarlarının tazminattan düşülmesi ile oluşan bakiye de banka tarafından, hayatını kaybeden müşterinin kanuni varislerine ödenebilir. Ancak, borçlunun ölümünde şüpheli bir durum olması halinde sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilir. Benzer şekilde, sigorta yapılırken sigortalının bildirim yükümlülüğü kapsamında mevcut hastalığı olduğunu sigorta şirketine bildirmemişse ve sigorta şirketi, sigortalının ölümüyle arasında illiyet bağı bulunan bir hastalığı olduğunu tespit ederse ödeme yapmaktan kaçınabilir.

Tam ve daimi maluliyet veya kritik hastalık durumunda ise tazminat, kredi kullanan banka müşterisine ödenir. Bu sigorta konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da taşıt kredisi fark etmeksizin her türlü kredi kullanımınızda yapılabilir.

Kredi kullananın ölümü halinde, bankanın kalan bakiye kredi alacağını, öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi gerekir. Bu durumla ilgili Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 2017/639 E., 2020/1772 K., 10.02.2022 T. Kararı “ Dava; mirasbırakan tarafından kullanılan kredi nedeniyle ödenmeyen kredi taksitlerinin tahsiline yönelik mirasçılar aleyhine başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Tüketici işlemi niteliğindeki banka kredileri nedeniyle, hayat sigortası yapılmış olması durumunda, bankanın poliçe limitleri dahilinde kalan kredi alacağını öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi zorunludur. Bu husus, banka tarafından tüketicinin mirasçıları ( halefleri ) hakkında dava açılabilmesinin ön şartıdır. Banka sadece poliçe limitinin yeterli olmadığı bakiye alacak için tüketicinin mirasçılarından talepte bulunabilir. Kredi kullanan tüketici adına yapılan hayat sigortası poliçesi mevcutken, bankanın tüketicinin ölümü nedeniyle, tüketicinin mirasçılarından ödenmeyen bakiye kredi alacağının tahsili için dava açması veya icra takibi başlatması, sigorta hukukunun temel ilkelerine ve sigorta yapılmasının amacına aykırılık oluşturacağı gibi sigorta yapılmasına duyulan güven ve itimadı da zedeler. Bu nedenle banka alacağını öncelikle sigorta poliçesinden tahsil etmelidir. Medeni Kanun’un 2. maddesinde, “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü düzenlenmiştir. Buna göre, tüm hukuki yollar davacı banka tarafından tüketilmeden mirasçıya karşı takip başlatılmış olması, dürüstlük kuralına uygun düşmemektedir. Mahkemece, bu husus gözetilerek vaktinden evvel açıldığı anlaşılan davanın usulden reddi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirir.” şeklindedir.


Kredi Kartı Borçları Hayat Sigortası Teminatı Kapsamında Mıdır?

Kredilerde olduğu gibi kredi kartında da aynı durum geçerlidir. Hayatını kaybeden kişi kredi kartı sözleşmesi yaparken kredi kartı borçları için bir hayat sigortası yaptırmışsa kredi kartı borçları sigorta şirketi tarafından ödenir. Böyle bir durumda sigorta şirketinin ödeyeceği tutar sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı kadardır. Kredi kartı borcu ödemesi teminat miktarı üzerinden yapıldıktan sonra varsa geriye kalan bakiye tutar hayatını kaybeden kişinin kanuni mirasçılarına verilir.


Mirasçıların Bankaya Yaptıkları Ödemelere İlişkin Sigorta Şirketine Başvuru Hakkı Var Mıdır?

Hayatını kaybeden kredi borçlusunun borcunu teminat altına alan hayat sigortası kapsamında, mirasçılar belli durumlarda sigorta şirketine başvurabilir. Bu durumlardan ilki, mirasçıların miras bırakanın bakiye kredi borçlarını bankaya ödemiş olmaları, diğer durum ise düzenlenen poliçe kapsamına bağlı olarak sigorta teminat bedelinin, bakiye kredi borcu miktarından yüksek olmasıdır. Mirasçılar birinci halde tüm poliçe bedelinin, İkinci halde ise düzenlenen poliçe kapsamında ödeneceği kabul edilmiş ise bakiye bedelin kendilerine ödenmesini isteyebilir.


Yukarıda verilen bilgiler hukuki okur yazarlığı artırmak amacıyla genel nitelikte verilmiş olup hukuki yollara başvurmak istemeniz halinde muhakkak bu alanda uzman bir avukatla birlikte hareket etmeniz tavsiye olunur. Aşağıdaki bölümden konu ile ilgili uzman sigorta hukuku avukatı ile online görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.228 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page