top of page

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki sorumluluk sigortası; belirli meslekleri icra eden kişilerin mesleki faaliyeti dolayısıyla, yapılabilecekleri eksik veya yanlış işlemler sonucunda üçüncü kişilerin uğramış olduğu maddi veya bedensel zararı poliçe limiti kapsamında karşılayan sigorta türüdür.

Mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigorta sözleşmesinde kararlaştırılması durumunda sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınması mümkündür.


Hangi durumlarda mesleki sorumluluk sigortası zararı karşılamaz?

Mesleki sorumluluk sigortası şartları ve kapsamı, 16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.3. maddesinde açıkça belirtilmiş olup bazı haller teminat kapsamı dışında tutulmuştur. Teminat kapsamı dışında kalan durumlarda

sigorta şirketi tarafından zarar karşılanmaz. Bu durumlar;

- Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen

mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,

- Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile

davranışları,

- Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol,

uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen

durumlar olarak sayılmıştır.

Yine aksine herhangi bir sözleşmenin olmadığı durumlarda;

- Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış her tür belge

kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya

imha edilmesi,

- Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim

başvuruları,

- Her türlü haksız rekabet gibi durumlar da teminat kapsamı dışındadır.


Sigorta şirketinin sorumluluğu ne zaman başlar?

Sigorta kapsamındaki meslek erbabı, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, zararın giderilmesi sözleşme süresi içerisinde ya da sonrasında talep edilen zararlarda, üçüncü kişinin zarara uğradığı zaman riziko gerçeklemiş olup sigorta şirketinin sorumluluğu başlamaktadır.

Bununla birlikte sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplerde;

- Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme

yapılması,

- Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk

sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesi,

- Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme

tarafından karar altına alınması hallerinde de riziko gerçekleşmiş olmaktadır.


Rizikoya ilişkin olarak sigortalının yükümlülükleri nelerdir?

Sigortalı sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları B.2. maddesinde sigortalının yükümlülükleri sayılmıştır. Söz konusu maddeye göre sigortalı;

- Sorumluluğunu gerektirecek olayları 10 gün içinde, sigortacıya bildirmek;

- Rizikonun gerçekleştiğini, haberdar olduğu andan itibaren derhal sigortacıya ihbar etmek,

- İmkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,

- Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,

- Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,

- Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Yukarıda sayılı hususlar dışında da aksi kararlaştırılmadığı müddetçe sigortalı kendisine yöneltilen tüm istemleri sigortacıya derhal bildirmelidir. Bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılabilmektedir. Fakat sigorta şirketi, sigortalının bildirimi dışında rizikonun gerçekleştiğini daha önceki bir tarihte herhangi bir şekilde öğrenmişse, tazminattan ya da bedelden indirim yapılamaz.


Rizikoya ilişkin olarak sigortacının borç ve yükümlülükleri nelerdir?

Sigortacı, sigortalının zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik yaptığı makul giderleri, sigorta tazminatından ayrı olarak tazmin etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte yine sigortacı, sigortalının istemi üzerine giderlerin karşılanması amacıyla gerekli tutarı avans olarak ödemek zorundadır. Bu giderler sigortalı veya lehtarın rizikosunun ve tazminat ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yaptığı masrafları da kapsamaktadır.

Sigortacı, sigortalı tarafından yapılan bildirimler veya zarar görenin sigortacıya doğrudan başvurması neticesinde gerekli araştırmaları yaptıktan sonra ve en geç ihbardan 45 gün sonra tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.


Mesleki sorumluluk sigortası klozları

Kloz, sözleşme yapan taraflar arasında önceden belirlenmiş standart maddelere ek olarak özel maddeleri ve teminatları içeren hukuki bir terimdir. Sigorta klozları sayesinde, sigorta şirketleri ile yapılacak sözleşmelere madde eklenerek sözleşme kapsamı genişletilip daraltılabilmektedir. Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içermekte olup taraflar, sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında hekim, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir, avukat ve sigorta acenteleri gibi meslek grupları için özel şartlar belirtilmiş olup genel şartlara tabi olmak kaydıyla sözleşme maddeleri değiştirilebilir.


Mesleki sorumluluk sigortası ve sigorta hukuku ile ilgili sorularınızı uzman avukatımıza sormak için aşağıdaki bölümden online avukat görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page