top of page

Ruhsatsız Silah Bulundurma ve Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

Güncelleme tarihi: 15 Oca 2023

Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma Türk ceza hukukukuna göre suç teşkil eden bir eylemdir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu uyarınca ruhsatsız silah taşıma cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Dolayısıyla bu suçlardan yargılanan sanığa hem hapis cezası hem de adli para cezası verilecektir. Ancak silahı ruhsatlı olarak bulundurmak ve taşımak suç teşkil etmeyecektir.Silah ruhsatları, bulundurma ruhsatı ve taşıma ruhsatı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Silah bulundurma ruhsatı, silahın sadece bir evde veya işyerinde bulundurulması için alınan ruhsattır. Dolayısıyla bulundurma ruhsatlı silahı ruhsatta yazan başka bir yere götürmek 6136 sayılı Kanun md.13 kapsamında bir suçtur. Ancak mülki amirden izin almak sureti ile silah bir yerden başka bir yere taşınabilir. Bu durumda bulundurma ruhsatlı kişi ruhsatsız silah taşıma suçunu işlemiş olmayacaktır.

Silah taşıma ruhsatı ise, ruhsat sahibine silahı üzerinde taşımasına izin veren bir ruhsattır. Bu sebeple silah taşıma ruhsatı sahibi kişinin ruhsatlı silahını istediği yere götürmesi mümkündür. Ancak ruhsatlı silahını 6136 sayılı Kanun Ek madde 1'de sayılan yerlere götüremez. Bu maddeye göre duruşmalarda, mahkeme salonlarında, cezaevlerinde, akıl hastanelerinde ve TBMM'de silah taşınması yasaktır. Silah taşıma ruhsatı sahibi kişinin ruhsatı olmayan bir silahı taşıması ruhsatsız silah taşıma suçunu oluşturacaktır.


Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız silah taşıma cezası 6136 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirlenmiştir. Bu ceza silah yakalatma cezası ve ruhsatsız tabanca cezası olarak da bilinmektedir. Buna göre söz konusu kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla bu silahlara ait mermileri satın alan, taşıyan, bulunduran kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası verilecektir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi sanığın tabancayı üzerinde taşıyıp dükkanına getirmesi ve bulundurması eyleminin ruhsatsız silah bulundurma değil ruhsatsız silah taşıma suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2021/7272 E. , 2021/22057 K.)

Ruhsatlı silah sahibinin ruhsat süresi bitiminden altı ay içinde yeni ruhsat başvurusu yapması gerekmektedir. Kişinin yeni ruhsat başvurusu yapmadan silahı taşıması halinde ruhsatsız silah taşıma cezası ile yargılanması gerekmektedir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi süresi içerisinde yeni ruhsat başvurusunda bulunan ruhsatsız silah taşımak ile yargılanan sanığa beraat kararı verilmesi gerektiğine karar vermiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2020/14843 E., 2021/15425 K.)

13. Maddenin 3. fıkrasına göre ateşli silah bir adet ise ve mutat sayıda merminin ev veya işyerinde bulunması halinde hapis cezası 1 yıldan 2 yıla, adli para cezası ise yirmi beş günden yüz güne kadar olacaktır.


Ruhsatsız Mermi Satın Alma, Bulundurma ve Taşıma Cezası

Yasalarımıza göre silah bulundurma ve taşıma ruhsatı olmadan mermi satın alma, bulundurma ve taşımak suçtur. 6136 sayılı Kanun md.13/1'e göre ruhsatsız mermi satın alma, bulundurma ve taşıma cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Ev veya işyerinde bulundurulan mermi sayısı mutat sayıda ise sanık md.13/4'ye göre cezalandırılacaktır. Buna göre hapis cezası 1 yıldan 2 yıla kadar olacaktır. Adli para cezası ise yirmibeş gün ile yüz gün arasında olacaktır.

Mermi sayısı pek az sayıda ise sanık md.13/3'e göre ceza alacaktır. Bu durumda hapis cezası altı aya kadar olacaktır. Adli para cezası ise 100 güne kadar olacaktır. TCK md.52 gereği beş günden aşağı adli para cezası verilemez. Bu nedenle mermi sayısının pek az olduğu durumlarda en az adli para cezası beş gündür.

Yargıtay mermi sayısına konusunda bir içtihat geliştirmiştir. Yargıtay'ın söz konusu içtihadına göre pek az sayıda mermi 50 ve daha az sayıdaki mermidir. Mutat sayıda mermi ise 51 ile 250 arasındaki mermidir. Mutat olmayan sayıda mermi ise 251 ile 5000 arasındaki mermidir. 5001 ve daha fazla mermi ise vahim nitelikte mermi sınıfına girecektir. Mermi sayısının vahim olması durumunda hapis cezası md.13/2'e göre beş yıldan sekiz yıla kadar olacaktır. Adli para cezası ise beş yüz günden beş bin güne kadar değişecektir.


2022 Ruhsatsız Silah Taşımanın Cezası Kaç TL?

Ruhsatsız silah taşımanın cezası otuz gün ile yüz gün arasındaki para cezasıdır. Bu sebeple Türk Ceza Kanunu madde 52'de yer alan hükümlere göre para cezası belirlenecektir. Söz konusu hükümlere göre bir gün adli para cezası olarak belirlenecek rakam 20 TL ile 100 TL arasında değişmektedir. Bu gerekçeyle otuz gün ile yüz günün 20 ve 100 TL çarpılması sonucunda adli para cezası belirlenecektir. Bu durumda adli para cezası 600 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.


2022 Ruhsatsız Av Tüfeği Cezası

6136 sayılı Kanun md. 13'e göre 1 adet av tüfeğini ruhsatsız olarak bulundurma veya taşımanın cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Böylece yukarıda ifade ettiğimiz adli para cezası hesaplama yöntemine göre hesaplamanın yapılması gerekir. Bu doğrultuda bir adet av tüfeğini ruhsatsız olarak bulundurma veya taşımanın cezası 500 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.


Evde Silah Bulundurma Cezası

Evde silah bulundurma cezası, silahın sayısına göre değişmektedir. Eğer evde bulundurulan silah sayısı bir tane ise sanık 6136 sayılı Kanun md. 13/3'e göre ceza alacaktır. Bu ceza da 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve yirmibeş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır. Evde bulunan silah sayısı birden fazla ise bu sefer sanık 6136 sayılı Kanun md. 13/1'e göre ceza alacaktır. Bu durumda ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

6136 sayılı Kanuna göre evde silah bulundurmak için silah bulundurma ruhsatı almak gerekmektedir. Silah ruhsatları sorumluluk bölgelerine göre Polis veya Jandarmadan alınmaktadır. Silah ruhsatları şartları taşıyan kimselere Valilik onayı ile verilmektedir. Bulundurma ruhsatı alan kişiler evlerinde veya işyerlerinde silah bulundurabilirler. Bulundurma ruhsatlı silahı ancak ruhsatta yazan adreste bulundurmaları mümkündür.


Bıçak Taşıma Cezası

Kanun koyucu bazı bıçakların taşınmasını ve bulundurulmasını yasaklamış ve karşılığında ceza öngörmüştür. Buna göre 6136 sayılı kanun md.15 yasak bıçakları satanlar, satın alanlar taşıyanlar ve bulunduranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası alacaklardır. Ayrıca bu kişilere yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır.

2022 Bıçak Taşımanın Cezası ise yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezasıdır. Dolayısıyla en düşük miktar para cezası 500 TL olacaktır. En yüksek bıçak taşıma ise TCK md.52'ye göre 730 gün karşılığı para cezasıdır. Bu nedenle en yüksek bıçak taşıma cezası 73.000 TL'dir. Bıçağın büyüklüğü ve zarar verici özelliğine göre en düşük ve en yüksek ceza arasında bir ceza verilecektir.


Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezasına çevirme kasten işlenen bir yıl ve altı hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesidir. (TCK md.49 ve 50) Bu nedenle hakim tarafından ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçundan bir yıl veya altı hapis cezası verilmesi halinde hapis cezasının adli para cezası çevrilmesi mümkündür. Ancak verilen ceza 1 yılın üstündeyse hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Hapis cezasının ertelenmesi ise, bazı şartlar dahilinde kişinin cezasının ertelenmesidir. Ayrıca mahkeme sanık hakkında denetim kararı verecektir. Sanığın denetim süresinde yükümlülüklerine uyması gerekir. Ayrıca sanık bu süreyi iyi halli olarak geçmelidir. Sanık bu şartları sağlarsa cezası infaz edilmiş sayılacaktır. Hapis cezasının ertelenmesi şartları şunlardır;

  • Kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle iki yıl veya daha az süre ile hapis cezası alması,

  • Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezası almış olmaması,

  • Mahkemede sanık hakkında suçtan duyduğu pişmanlık nedeni ile tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşması gerekmektedir.

Silah bulundurma ve taşıma eylemi için 2 yıl veya altında bir ceza verilmesi mümkündür. Bu sebeple bu suç için hapis cezasının ertelenmesi kurumu uygulanabilmektedir.

Son olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) şartları sağlayan sanık hakkında hükmün daha sonra açıklanmasına karar verilmesidir. Bu durumda sanık kendisi hakkında belirlenen denetim planına uygun davranmalıdır. Bununla beraber denetim süresi içerisinde tekrar suç işlememelidir. Sanık bu şartları sağladığı takdirde denetim süresi sonunda hapis cezası ortadan kalkacaktır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının seçenek yaptırımlardan farkı cezanın hukuki etki doğurmamasıdır. Çünkü hüküm açıklanmamıştır ve hukuk aleminde sonuç doğurmayacaktır.


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için verilen kararın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması gerekmektedir. Bu nedenle mahkeme sanıklar hakkında silah bulundurma ve taşıma suçundan 2 yıl veya daha az hapis cezası verirse hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verebilir.


Ceza Hukuku hakkında farklı konularda içeriklere ulaşmak ve Ceza Hukuku Avukatı ile online görüşme ayarlamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!
52.439 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page